برگه:PEYMAN 1 1.pdf/۳۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۳۳—

چگونه رضا دادی که از خواندن اینها صدها بلکه هزارها خواهران ایرانی تو پرده پاکدامنی را پاره کرده چند روزی کامگزارده یکعمر با تیره روزی بسر ببرند و ننگ خاندان و کسان خود باشند؟! یا چگونه رضا دادی که جوانان ناآزموده ایران لگام دین پاره کرده بر دزدی و دغلکاری دلیر باشند؟! آیا از نتیجه قهری کار خود غفلت داشتی؟!

ای طبیب دانشمند ایران ما امروز به طبیبانی که با زبان ساده و آسان راه تندرستی را بایشان یاد دهند صد حاجت دارند که به بدآموزی همچون آناتول فرانس که آنان را ببدبینی و ناپاکی برانگیزد یک حاجت ندارند. چرا شما بتالیف یکچنان کتابی مبادرت نکردی و بترجمه این کتابها مبادرت کردی؟!

ای مرد ایرانی آسیا که من و تو از آن برخاسته ایم سرزمین دانش و حکمت است و بزرگانی از این خاک برخاسته اند که بزرگترین آموزگاران جهان بوده اند و جهانیان امروز هر چه دارند از دست آن بزرگواران دارند. بشما که برخاسته این سرزمینی سزاوار نبود که برمانهای آناتول فرانسی سر فرود آوری و بایران میهن شما شایسته نبود که چنین ره آوردی برای او آورده شود.

رشته سخن را از دست ندهیم. ما بیشتر بکتابهایی که درباره آئین زندگانی و دستور تندرستی نوشته شود خواهیم پرداخت و نزدما کتاب صد ورقی که در موضوع های دیگر نوشته شود. در مقاله نویسی نیز آنچه در این دوباره باشد برتری خواهد داشت بر مقالهای دیگر. و اینست که در این شماره نخست از کتابی سخن می‌رانیم