برگه:PEYMAN 1 1.pdf/۱۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۱۶—

پند و اندرز با داستان است که خوانندگان باسانی و آسودگی آن پندها را دریابند برای این مقصود کسی چرا بداستانهای راست تاریخی نپردازد که از هر باره بهتر و اثرش فزونتر است؟! اگر کسی آرزومند است که معنی پاکمردی و بزرگواری را بمردم یاد دهد چرا تاریخ زندگانی پیغمبر اسلام را چنانکه بوده با زبان ساده برشته نگارش نکشد و در دسترس مردم نگزارد؟! یا اگر آرزومند است که معنی پیشرفت و برتری جهان را بفهماند چرا از چگونگی زندگی در هشت و نه قرن پیش سخن نراند و آن مقصود خود را از بهترین راهی انجام ندهد؟!

اگر کسانی که به پیروی اروپائیان شیفته داستانهای اندوهگین و دگدازااند داستانی دلگدازتر از هجوم چنگیز خان بایران و کشتارهای چهارساله او و کسانش در خراسان و آن سامانها کو؟ کسی چرا بنگارش داستان آن کشتارها و خونخواریها بر نخیزد؟! اگر مقصود سرگذشت دلاور و پهلوانی است که مردم را بدلیری برانگیزد کسی چرا سرگذشت سلطان جلال الدین خوارزمشاه و آن ستیزهای شیردلانه او را با مغولان ننویسد؟!

هر گاه کسانی جز بداستانهای اروپایی نمیپردازند و میخواهند زحمت تألیف نکشیده بترجمه برخیزند چرا تاریخ ناپلیون و سرگذشت واشنگتون را ترجمه ننمایند؟!

حوادث شورش مشروطه ایران با آن ارج تاریخی و آن شیرینی کسی چرا آنها را برشته نگارش نیاورد تا برای آیندگان یادگاری باشد؟! آخر چه اثری در دروغ و افسانه هست که نگارندگان اینهمه حوادث راست و تاریخی را زیر پا ریخته جز به پیرامون دروغ پردازی و رمان بافی نگردند؟!

کسروی