برگه:Neyrangestaan.pdf/۸۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۸۷
نیرنگستان

شب عید نوروز رشته پلو بخورند رشتهٔ کار بدست میآید.

چهل سه شنبه حمام بروند دیوانه خواهند شد.

شب در زیر زمین تاریک یا دالان باید بسم‌الله گفت وگرنه جنی میشوند.

رخت نو که روز سه شنبه بریده بشود یا پوشیده بشود آخرش میسوزد.

شب شانه کردن مو و در آینه نگاه کردن پریشانی می‌آورد[۱].

اگر زن شب در آینه نگاه کند هوو سرش میآید مگر اینکه آینه را سه بار دور چراغ بگرداند.

اول دشت کاسب نسیه نمیدهد ولی ارزان میدهد.

سرچراغ مشتری را نباید رد کرد و قرض را هم نباید داد.

اگر کسی در خانهٔ ناخوش دار شب سه شنبه بماند باید شب یکشنبه هم بماند همچنین است شب سه شنبه و پنجشنبه.

روز اول ماه نباید دوا خورد و نه به حکیم رفت و نه بدیدن ناخوش بروند.

«روز عید بابا شجاع‌الدین هرگاه روز سه شنبه یا چهارشنبه و یا آدینهٔ اول ماه باشد هرکه در آنماه بمیرد باید یک


  1.   شب در آئیه نگاه مکن روز خود همچو شب سیاه مکن  

    معروف است که یوسف شب در آینه نگاه کرده بود باین جهت هفت سال در زندان بود.