برگه:Majlis Melli 4.pdf/۳۲۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
دورهٔ چهارم ـ قسمت ششم تصمیمات متفرقه
۳۸۰
پروگرام کابنیه قوام‌السلطنه

آقایان نمایندگان محترم تصدیق میفرمایند که بهتر است در این موقع از آنچه بمرام و آرزو شبیه است صرفنظر شده نقشه‌ای در اصلاحات اتخاذ شود که بحال مملکت مفید و قابل اجرا باشد از این نقطه‌نظر سه موضوع مهم را که مملکت بآن محتاج‌تر است مقدم میدارم.

۱ـ تکمیل وسایل نظم و امنیت.

۲ـ ایجاد و اصلاح وسایل ارتباطیه وسعی در تهیه موجبات دائر شدن و استفاده از منابع ثروت داخلی مملکت بوسیله اعطاء امتیازات مفیده بشرکتهای بین‌المللی و تشویق تأسیس شرکتهای ایرانی.

۳ـ اصلاحات اداری.

برای حفظ سرحدات واستقرار نظم و امنیت طرق وشوارع و اجرای قوانین و تزئید نفاذ امر حکومت مرکزی محتاج به قشون منظم و کافی هستیم که با اینکه وضعیات قشون نسبت بسابق از هر جهت بهتر و منظم‌تر است معذلک برای تکمیل انتظامات و رفع هرگونه نواقص دولت در نظر دارد یک عده صاحبمنصب معلم از یکی از دول غیر همجوار استخدام نماید بدیهی است استخدام صاحب‌منصبان مزبور با تصویب مجلس شورای ملی انجام خواهد یافت و عدهٔ قشون و مصارف آن قریباً در ضمن بودجه کل مصارف مملکت بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.

متأسفانه باید اقرار نمود که مملکت ما از مهمترین وسایل حیاتی که برای معیشت عمومی و رفع فقر و پریشانی و استقرار نظم و پیشرفت تجارت و تزئید عایدات اولین درجه ضرورت و لزوم را داشته محروم مانده است راههای عرابه‌رو معدود و آنچه فعلا دایر است باندک غفلت در قلیل مدتی خراب می‌شود و راه‌آهن که در دنیای متمدن امروز در حکم شرائین مملکت است که بدون آن جریان امور تجارتی و اقتصادی متوقف و حیات اجتماعی در خطر است در ایران وجود ندارد بدیهی است بعد از استقرار نظم