برگه:Majlis Melli 1.pdf/۵۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند اول
–۴۱–
نظامنامهٔ انتخابات دودرجه

مستقیما بعضویت مجلس شورای ملی میفرستد اعم از اینکه آن قسمت در تحت یک یا چند حکومت باشد مرکز حوزهٔ آن نقطه‌ایست که انتخاب درجهٔ ثانی حوزه در آنجا واقع میشود.

‌مادهٔ ۱۶ – انتخاب درجهٔ اول و ثانی کلیه بطرز انتخاب جمعی خواهد بود مگر در محلهائی که موافق تقسیم نظامنامه بیش از یکنفر حق انتخاب ندارند در این صورت بانتخاب فردی عمل میشود.

(توضیح) – مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخاب‌کنندگان در ورقه رأی بعدهٔ مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامی اشخاص مینویسند مراد از انتخاب فردی آنست که هر یک از انتخاب‌کنندگان در ورقهٔ رأی اسم یک شخص را مینویسند.

‌مادهٔ ۱۷ – انتخاب درجهٔ اول باکثریت نسبی و انتخاب درجهٔ ثانی باکثریت تام خواهد بود.

(توضیح) – مراد از اکثریت تام آنست که بیشتر از نصف رأی دهندگان دربارهٔ کسی رأی داده باشند.

مادهٔ ۱۸ – در انتخاب درجهٔ اول اشخاصی که نسبت بعدهٔ کلیهٔ انتخاب‌کنندگان حوزهٔ انتخابیه اکثریت تام حاصل کنند مستغنی از انتخاب درجهٔ ثانی بوده به سمت عضویت مجلس شورای ملی قبول میشوند.

‌مادهٔ ۱۹ – در انتخاب درجهٔ ثانی اگر دفعهٔ اول و دوم دربارهٔ کسی اکثریت تام حاصل نشد دفعهٔ سوم همان شخص باکثریت نسبی منتخب خواهد بود.

‌مادهٔ ۲۰ – در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر هر گاه انتخاب یک نفر از آنها محل حاجت باشد آن یک نفر بحکم قرعه معین میشود.

‌مادهٔ ۲۱ – در انتخاب درجهٔ اول عدهٔ انتخاب‌شوندگان هر حوزهٔ انتخابیه سه مقابل عدهٔ نمایندگانی خواهد بود که برای آن حوزه در مادهٔ دوم معین شده است.

‌مادهٔ ۲۲ – در حوزهٔ انتخابیه طهران انتخاب درجهٔ اول از پنج محله که هر یک در تحت ریاست یک کدخدا است بعمل خواهد آمد موافق تقسیمی‌که انجمن نظارت معین خواهد کرد.

‌مادهٔ ۲۳ – در حوزهٔ انتخابیه ایالات و ولایات انتخاب درجهٔ اول در تمام شهرهای آن حوزه باکثریت نسبی بعمل خواهد آمد بعد این منتخبین درجه اول در موعدی که انجمن نظارت مرکزی معین میکند در مرکز حوزه حاضر شده مجتمعاً از میان خودشان بعده‌ای که در مادهٔ دوم بجهت آن حوزه تصریح شده است باکثریت تام نماینده انتخاب خواهند کرد.

‌مادهٔ ۲۴ – پنج ایل عمده شاهسون آذربایجان، بختیاری، قشقائی، ایلات خمسهٔ فارس، ترکمان موافق تقسیم نظامنامهٔ هر کدام یک نماینده مستقیماً بعضویت مجلس شورای ملی میفرستند.