برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۴۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند دوم-دورۀ اول تقنینیه
–۲۲۸–
قانون مطبوعات

‌مادهٔ ۴۲ – شکایات اجزاء خارجه ممکن است مستقیماً به ادارهٔ پلیس یا بواسطهٔ وزارت امور خارجه بوزارت عدلیه یا محکمه عدلیه اظهار شود.

‌موادی که طبع و نشر آنها جایز نیست

‌مادهٔ ۴۳ – طبع و نشر مرافعاتی که محکمه برای حفظ ناموس نشر آن را منع کرده مادامیکه در محکمه علناً قرائت نشده است ممنوع است مرتکب‌ملتزم ملزم است که از پنج تومان الی دویست تومان مجانی دادنی باشد و مرتکب غیرملتزم از یکماه الی یکسال حبس میشود ولی شکایت مدعی و حکم قضیه را در هر حال روزنامه حق انتشار دارد.

‌مادهٔ ۴۴ – مذاکرات محرمانه محکمه را روزنامه حق انتشار ندارد و در صورت ارتکاب ملتزم است که از ده تومان الی دویست تومان مجاناً دادنی باشد.

‌مادهٔ ۴۵ – انتشار دستورالعملهای محرمانه نظامی و اخبار مخفیه قشونی و نقشه قلعه‌جات خاصه در موقع جنگ اکیداً ممنوع است و مرتکب ملتزم‌است از ده تومان الی هزار تومان مجاناً دادنی باشد و از یکسال الی پنج سال حبس شود در صورتیکه تقصیر با روزنامه‌نگار باشد روزنامه او نیز ابداً توقیف گردد.

‌فصل ششم – محاکمه

‌مادهٔ ۴۶ – تجاوزات قانونیکه موجب سیاست مباشرین روزنامه و مطبعه و دیگر مطبوعات خواهد شد از طرف ادارهٔ انطباعات در معرض بازخواست درآمده در عدلیه مورد محاکمه خواهد شد ادارهٔ نظمیه از تعاقب تقصیرات طبعیه یا ادارهٔ انطباعات متفقاً اقدام خواهد شد.

‌مادهٔ ۴۷ – هر گاه تخطیات مطبوعات نسبت بحدود افراد اشخاص باشد مداخلهٔ