برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۴۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۲۶–
قانون مطبوعات

یا لایحه‌ای که آن سوءادب را کرده باشد یا مقاله مندرجهٔ آن شامل آن خلاف باشد توقیف خواهد شد و این توقیف ممکن است ابدی باشد.

‌مادهٔ ۳۲ – جعل اخبار و مقالات فتنه‌انگیز و انتشار آنها و نسبت آنها به کسی بدروغ ممنوع است مدیر روزنامه و معاونین او در تخلف از این ماده بالتزام شرعی پنجتومان الی صد تومان دادنی خواهند بود یا آنکه از یک ماه الی یکسال حبس خواهند شد.

‌مادهٔ ۳۳ – مقالات مضره بمذهب و عقیدهٔ اسلامیه هر کس در روزنامه یا اوراق دیگر درج کند از ده تومان الی سیصد تومان مجانی دادنی خواهد بود روزنامه یا ورقهٔ مذکوره اگر مستمر باشد از یک ماه الی دو سال توقیف خواهد شد و صاحبش از یک ماه الی دو سال حبس طبع و انتشار و فروش اشکال قبیحه و مقالات مضره بعفت و عصمت یا مضره باخلاق در همین حکم خواهد بود.

‌مادهٔ ۳۴ – هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصیه افراد یا هیئت مادامی که مرتکب از ثبوت آن عاجز باشد و مطلقاً هر گونه تخفیف و تحقیر خواه بمعنی باشد خواه بالفاظ نالایق مستوجب تهدید و سیاست خواهد بود.

مادهٔ ۳۵ – بموجب این ماده هر کس نسبتی از نسبتهای مندرجه در مادهٔ ۳۴ را بوسائلی که در مادهٔ بیست و شش مذکور است نطق لایحه درج مقاله در روزنامجات بیکی از محاکم عدلیه یا اجزاء حربیه یا انجمنها یا ادارات دولتی بدهد از ده تومان الی سیصد تومان مجانی دادنی خواهد بود و یا از هشت روز الی یک سال حبس خواهد شد اگر وسیلهٔ انتشار آن نسبتها روزنامه باشد در مدت مشخصه توقیف خواهد شد ممکن است انواع تنبیه و سیاست را در زمان واحد مقتضی بدانند بسته بنظر حاکم قضیه.

‌مادهٔ ۳۶ – همچنین است حکم نسبتهای مذکور در مادهٔ ۳۴ هر گاه آن نسبتها بوزیری یا مبعوثی چه از وکلای مجلس شورای ملی چه از وکلای مجلس سنا یا یکی از