برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۱۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۰۳–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

بدین معنی که موقتاً شخصی را با اختیارات وسیعه بسمت فرمانفرمائی در حدود همان ولایت برقرار نماید در مورد اولی از چند ولایت قانونی ایالتی تشکیل و ترتیب خواهد شد که در تحت نظارت و مسئولیت رئیس کل که ملقب بفرمانفرما است خواهد بود در مورد دومی غیر از حاکم در ولایت قانونی یک نفر بسمت فرمانفرمائی با قدرت و اختیاراتی که قانوناً بدین شغل تعلق میگیرد معین خواهد شد بدیهی است که تشکیل ایالت از چند ولایت قانونی و ترتیب فرمانفرمائی در ولایت معینی استثناء از این قواعد عمومی است و موقتی خواهد بود و بعد از رفع احتیاج موقوف خواهد شد.

‌مادهٔ ۳۹۷ – فرمانفرماهای ایالات و ولایات از رجال موثق مجرب کافی دولت بتصویب وزارت داخله انتخاب و از طرف قرین‌الشرف همایونی بدین سمت معین خواهند شد.

‌مادهٔ ۳۹۸ – مادامی که فرمانفرما در یکی از ولایات جزو ایلات است (‌قلمرو مأموریت فرمانفرما) احکام قانونی او در تمام قلمرو ایالت مجری‌خواهد بود در صورت غیبت یا مرض فرمانفرما نمی‌تواند مأموریت خود را بدون اجازهٔ مخصوص بندگان اقدس همایونی بکس دیگری محول کند.

‌مادهٔ ۳۹۹ – هر گاه در غیاب فرمانفرما یا در صورت مرضی سخت جانشینی برای او معین نشده حکام ولایات جزو ایالت هر کدام موافق قوانین تشکیل و تنظیم ولایات رفتار خواهند کرد قطع نظر از اینکه ولایت جزو ایالتی باشد.

‌دوم – در وظایف فرمانفرما بطور عمومی

‌مادهٔ ۴۰۰ – اول وظیفهٔ فرمانفرما نظارت عالیه او است در اجرای کلیهٔ قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌های راجعه بولایتی که جزو قلمرو مأموریت فرمانفرما است و این نظارت فرمانفرما منحصر بامور کشوری است مگر آنکه بموجب