برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۱۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۹۸–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

جزئی که از آنها سرزده است تنبیه نماید و فوق حدود این تنبیه‌تا دو روز حبس است اشخاصیکه از سیاست کدخدا شاکی هستند می‌توانند در ظرف یک هفته از روز حکم کدخدا به ادارهٔ ناحیتی شکایت نمایند

‌مادهٔ ۳۸۵ – کدخدا مکلف است که در اقدامات مهمه‌ای که می‌نماید از قبیل تنبیه و سیاست اشخاصی که در ادارهٔ او بوده و تابع او هستند و اجرای‌احکام محکمه صلح و احکام عمال ضبطیه و توقیف و حبس و تفتیش و تفحص خانهٔ دهقانها مطابق قانون و تحقیقات اولیه که در صورت وقوع جنحه و جنایت بعمل می‌آورند و تحویل گرفتن مالیات از اشخاصی که خود اهالی برای جمع‌آوری مالیات معین کرده‌اند و ایصال آن باشخاص لازم و کذالک تأدیهٔ حقوق مالک دو نفر از ریش‌سفیدان ده را که محل وثوق هستند بشهادت همراه داشته باشد

‌مادهٔ ۳۸۶ – در صورتیکه ناحیه عبارت از یک ده باشد مباشر ناحیه امور راجعه بکدخدا را اداره خواهد کرد و یک یا دو نفر نایب برضایت اهالی‌ده و تصویب مباشر برای معاونت او معین خواهد شد

فصل یازدهم - در باب مرجعیت امور بادارات محلیه (‌از حکومتی و غیره) و حدود اختیارات آن ادارات

‌مادهٔ ۳۸۷ – باستثنای مواردیکه قانوناً معین شده ادارات محلیه حق ندارند قراردادهای خودشانرا تغییر بدهند و کذالک قراردادهای دوایری را که تابع آن ادارات نیستند نسخ نمایند.