برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۰۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۹۶–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

و هر گاه تقلبی در نوشتجات و شهادت‌نامه‌ها و غیره مشاهده شود محرر مزبور بموجب قوانین راجعهٔ بتقلب در خدمت دولتی مورد مجازات خواهد بود.

فصل دهم – در باب کدخداها و امور راجعه بقراء

‌مادهٔ ۳۷۸ – اداره کردن امور ده بعهدهٔ کدخدا است که برضایت اکثر ساکنین ده و بتصویب مباشر و مالک و امضای نایب‌الحکومه بدین سمت‌استقرار مییابد.

‌مادهٔ ۳۷۹ – وظایف کدخدا از قرار ذیل است.

(اول) اجرای قراردادهای ادارهٔ ناحیتی.

(دوم) نظارت باینکه حدود اراضی متعلقه بدهقانها و علائم آن محفوظ باشد اعم از اینکه آن اراضی در ملکیت آنها باشد یا در اجارهٔ آنها.

(سیم) مراقبت در صحت راه‌ها و معابر و کوچه‌ها و پلهای ده.

(چهارم) مواظبت وصول مالیات و عوارض دولتی و حقوق مالک.

(پنجم) اجرای قراردادهائیکه دهقانها مابین خودشان منعقد داشته‌اند یا با ملاکین و اشخاص خارج بسته‌اند در صورتیکه این قراردادها متنازع‌فیه نباشد.

(ششم) نظارت بمکاتب و مریضخانه و دارالمساکین و غیره در صورتیکه خود اهالی ده بخرج خودشان این نوع ادارات خیریه را تأسیس کرده باشند.

(هفتم) نظارت بدفاتر نفوس و غیره و اطلاعات راجعه بآن و تقدیم صورت این دفاتر بجای لازم.

(هشتم) نظارت باموال و وجوهی که متعلق بخود ده است و همچنان بانبار غله ذخیره که متعلق باهالی ده است و صرف آن بطور صحیح.

‌مادهٔ ۳۸۰ – کدخدا تمام احکام مباشر را که راجع بامور ضبطیه و مذکور در مادهٔ ۳۶۸ است بموقع اجرا میگذارد و خود مستقلا اقدامات ذیل را بعمل میآورد.