برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۰۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۸۹–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

مقام و اعطای مناصب و امتیازات و قواعد خدمت تابع قواعد و ترتیبات خدمت نظامی خواهند بود.

‌مادهٔ ۳۵۲ – تقسیم قراسورانهای ولایتی بدستجات مختلفه و سپردن هر کدام از دستجات مزبوره را بصاحبمنصبی و تعیین رتبه و مقام رئیس و نایب رئیس و صاحبمنصبان جزو و کذالک ترتیب لباس و اسلحه و اسب و سایر ملزومات آنها را وزیر داخله باتفاق وزیر جنگ معین و بعد از تصویب مقامات عالیه بموقع اجرا خواهد گذارد.

‌تبصره – تعیین عدهٔ قراسورانها برای ممالک ایران و تقسیم آن بولایات بعهدهٔ وزیر داخله خواهد بود.

‌دوم – در وظائف اداره قراسورانها

‌مادهٔ ۳۵۳ – اول وظیفه ادارهٔ قراسورانها حفظ و حراست راه‌ها و وقایه امنیت طرق و شوارع است و حدود تکالیف آنها در این باب همان است که در فصول راجعه بادارات ضبطیه و نظمیه مندرج است یعنی آن چه که بر عهدهٔ ادارهٔ نظمیه (‌در شهرها) و ادارات ضبطیه (‌در بلوکاتست) با جزئی‌اختلاف مقتضیات محل بر عهدهٔ ادارهٔ قراسورانها نسبت بطرق و شوارع وارد میآید.

‌مادهٔ ۳۵۴ – ادارهٔ قراسورانها مکلف است که اقدامات لازمه را در جلوگیری از جنحه و جنایات بعمل آورد و هر گاه جنحه و جنایتی اتفاق افتاده تا ورود مأمور تحقیق و تحقیقات اولیه را بعمل آورده و مرتکبین جنحه و جنایات و مقصرین را دستگیر نماید و علامت جنحه و جنایاترا تا ورود مأمورین تحقیق حفظ نماید.

تبصره – در صورتیکه جنحه و جنایتی واقع شود و قراسورانهای راه در محل وقوع جنحه و جنایات نباشند مستخدمین ادارات طرق و شوارع مکلفند که حفظ علایم