برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۰۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۸۸–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

ریاست وزیر داخله است.

مادهٔ ۳۴۶ – در هر ولایتی که بموجب قوانین اداره تشکیل شده اداره‌ای برای ترتیب و تنظیم امور قراسورانها تشکیل خواهد شد و این اداره مرکب است از رئیس قراسورانهای ولایتی و نایب او.

‌مادهٔ ۳۴۷ – این اداره مثل ادارهٔ نظمیه دفترخانه‌ای خواهد داشت منشی ادارهٔ قراسورانها مدیر دفترخانهٔ مزبوره است و اجزای دفترخانه از قبیل محرر و دفتردار و غیره در تحت نظارت او واقعند.

‌تبصره – مقر ادارهٔ قراسورانها در کرسی ولایت خواهد بود.

‌مادهٔ ۳۴۸ – رئیس قراسورانهای ولایتی بمعرفی حاکم و بتصویب وزیر داخله منصوب و منفصل میشود هر گاه ولایتی جزو ایالتی باشد نصب و عزل او بمعرفی حاکم و تصویب فرمانفرما است نایب رئیس قراسورانها بمعرفی رئیس قراسورانها و تصویب حاکم بشغل خود منصوب و از شغل‌خود منفصل خواهد شد مدیر دفترخانهٔ قراسورانها را رئیس قراسورانها معین میکند.

‌مادهٔ ۳۴۹ – وزیر داخله باتفاق وزیر عدلیه و وزیر طرق و شوارع عدهٔ قراسورانهای هر ولایتی را علیحده معین خواهند کرد که بعد از تصویب مقامات عالیه قوت قانونی یافته بموقع اجراء گذارده شود.

‌مادهٔ ۳۵۰ – در تعیین عدهٔ قراسورانهای ولایتی مقدار و وسعت خاک آن ولایت و اخلاق و عادت سکنه و طوایف آن و همچنان اهمیت طرق و شوارع و عده نظمیه و ضبطیه ولایت منظور نظر خواهد بود.

‌مادهٔ ۳۵۱ – رئیس قراسورانهای ولایتی و نایب رئیس و صاحبمنصبان جزو قراسوران رتبهٔ نظامی خواهند داشت و از صاحبمنصبان نظامی معین خواهند شد تمام صاحبمنصبان و تابین قراسوران در خدمت نظام حاضر رکاب محسوب و از حیث رتبه و