برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۰۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۸۷–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

مکاتبه مینمایند و بتابین حکم میدهند.

‌مادهٔ ۳۴۰ – در امور راجعه بنظمیه تمام ادارات دولتی از حکومتی و عدلیه و مالیه و غیره مستقیماً بتأسیسات نظمیه رجوع مینمایند.

‌مادهٔ ۳۴۱ – اشخاصیکه از اقدامات نظمیه راضی نیستند شکایات خودشانرا بادارهٔ متبوعه میدهند که مصدر حکم است.

‌مادهٔ ۳۴۲ – ترتیب رسیدگی بصندوق نظمیه و محاسبات آن و نظارت باموال نقدی و جنسی و اموال غیر منقوله تأسیسات نظمیه موافق قوانینی است که برای محاسبات ادارات دولتی کلیه وضع و ایجاد شده.

‌مادهٔ ۳۴۳ – حدود تأسیسات نظمیه شهری حدود شهر است با اراضی و باغاتی که از محوطهٔ شهر محسوب میشود ولی در صورت تعاقب دزد یا اشخاصی که جنحه و جنایتی از آنها سرزده است پلیس شهری مکلف است که در خارج حدود شهر نیز اقدامات خود را امتداد بدهد و فقط وقتی از تعاقب صرف نظر کند که پلیس محال شروع باقدامات کرده باشد.

‌مادهٔ ۳۴۴ – نسبت بجاهائیکه قلمرو اقدامات قراسورانها است (‌طرق و شوارع) عمال نظمیه تکلیفی ندارند ولی هر گاه عمال نظمیه در قلمرو اقدامات قراسورانها کشف علامت جنحه و جنایتی را نمایند و مأمورین قراسوران در آن محل نباشند مکلفند که تا ورود مأمورین مزبوره موافق قوانین عدلیه تحقیقات اولیه و حفظ علامت جنحه و جنایتی را بعمل آورند.

‌فصل هشتم – در باب قراسورانها

‌اول – در تشکیل اداره قراسورانها

‌مادهٔ ۳۴۵ – قراسورانهای کلیهٔ ممالک ایران در ادارهٔ وزارت داخله و در تحت