برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۸۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۷۶–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

بمدیر ضبطیه اطلاع دهد.

‌مادهٔ ۲۸۲ – کلیهٔ تابین ضبطیه مراقب و مواظبت اجرای تمام قوانین دولتی و دستورالعملهای ادارات از هر قبیل هستند و هر قبیل اتفاقات فوق‌العاده را فوراً بمدیرهای ضبطیه اطلاع میدهند و دستورالعمل میگیرند و هر گاه اتفاق فوق‌العاده نباشد هفته یکمرتبه ده‌باشی نزد مدیر ضبطیه رفته راپرتهای خودشان را میدهند و دستورالعمل میگیرند و در صورتیکه خودشان نتوانستند حاضر شوند یک نفر از تابین نظمیه را برای گرفتن دستورالعمل میفرستند.

‌تبصره – روزهای حاضر شدن ده‌باشیها در نزد مدیر ضبطیه باید طوری معین و مرتب شود که با رسیدن پست شهری و احکام اداره ضبطیه بمدیر ضبطیه توافق نماید.

‌مادهٔ ۲۸۳ – در صورت مریض بودن ده‌باشی یکی از تابین ضبطیه‌هائیکه ساکن همان محل و از حیث خدمت اقدم است قائم مقام او است.

‌مادهٔ ۲۸۴ – تابین ضبطیه را نباید از مشاغل آنها بازداشت لهذا کدخداهای دهات مأذون نیستند مادامی که آنها مشاغل رسمی دارند کاری بآنها رجوع نمایند.

‌مادهٔ ۲۸۵ – تابین ضبطیه که در ادارهٔ بلوکی خدمت مینمایند و حامل مکاتبات و مراسلات ادارهٔ ضبطیه برای مدیرهای ضبطیه بوده و نیز بعکس راپورت مدیرهای ضبطیه را بآن اداره حمل مینمایند باید در راه معطل نشوند و سعی داشته باشند که مکاتبات را خوب حفظ کرده بموقع برسانند در عرض راه هر چه از آذوقه و غیره لازم میشود باید بخرند و کسی را مجبور بدادن هدیه و تعارفی ننمایند و هیچگونه اجحاف و تعدی بکسی روا ندارند اگر کسی شکایت از آنها داشته باشد یا بمدیرهای ضبطیه و یا بادارهٔ ضبطیه میدهد.