برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۸۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۷۵–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

و احکام مدیرهای ضبطیه است لهذا اشخاص مزبوره تمام امور راجعه بادارهٔ ضبطیه را موافق مواد (۲۳۹ – ۲۱۹) و کذلک وظایف مدیرهای ضبطیه را مطابق مواد (۲۷۴ – ۲۶۳) بموجب احکام و دستورالعمل آنها بموقع اجرا میگذارد حفظ و وقایهٔ امنیت و آسایش و مراقبت پاکی و پاکیزگی در دهات مخصوصاً بعهدهٔ مأموریت آنها است.

‌مادهٔ ۲۷۸ – تابین مذکوره مواظبت مینماید که در جاهائیکه آب از سرچشمه برای خوراکی برداشته میشود رخت نشویند و ببعضی اقدامات آب را کثیف ننمایند و سر چاهها محفوظ باشد و برای شست و شو و استعمالات دیگر حوضهای علیحده تهیه شود.

مادهٔ ۲۷۹ – تابین ضبطیه مراقبت مینماید که در خانه‌های رعیتی بخاریها و لوله‌های بخاری صحیح باشد و هر گاه بخواهند در خانه‌های قریب بجنگلها آتش برافروزند باید مسافت معینی که اقلا ده ذرع باشد تا جنگلها فاصله داشته باشد و در موارد اتفاق حریق باید فوراً اشخاصی را که قبل از وقت داوطلب اطفاء حریق شده‌اند خبر نمایند و با تمام وسائل موجوده و اسباب اطفائیه و غیره جلوگیری و دفع حریق را بنمایند.

‌مادهٔ ۲۸۰ – تابین ضبطیه باید مراقبت مخصوص نسبت بصحت طرق و شوارع و معابر و پلها و کوچه و غیره داشته باشند و بموقع مدیرهای نظمیه را از اغتشاش راهها مطلع نمایند که اقدامات فوریه از طرف آنها در ادارات لازمه برای تغییرات لازمه بعمل آید.

‌مادهٔ ۲۸۱ – نظارت اجرای قوانین دولتی در حفظ جنگلها و مراقبت قوانین حفظ‌الصحه و قواعد خرید و فروش سموم و عدم خرید و فروش اموال قاچاق و اشیاء ممنوعه و غیره بر عهدهٔ تابین ضبطیه است و باید بموقع تمام اینگونه اتفاقات و وقایع را