برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۷۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۶۵–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

آنها و احکامی که ناسخ احکام سابقه رئیس ضبطیه است و اموری را که خود رئیس ضبطیه سپرده است بدون اطلاع او تسویه نشود یا تا مراجعت رئیس ضبطیه به تعویق می‌اندازد و یا با مأمور مخصوص نزد او میفرستد.

‌مادهٔ ۲۴۴ – ضباط نواحی و کدخداهای دهات تابع احکام ادارهٔ ضبطیه بلوکی بوده احکام این اداره را اجرا مینمایند و بمدیرهای ضبطیه در‌اجرای تکالیف آنها کمک و مساعدت مینمایند.

‌مادهٔ ۲۴۵ – بناظمین ضبطیه نیز ضباط نواحی و کدخداهای دهات باید کمک و مساعدت لازمه را بنمایند و تقاضای آنها را که مبتنی بر قانون است بموقع اجرا گذارند ولی بهیچوجه حق ندارند بامور اجتماعیه و امور داخلی نواحی دهات دخالت نمایند و یا وجها من‌الوجوه دخالتی در امور محاکم عدلیه نواحی کنند.

پنجم – در مسئولیت اداره ضبطیه بلوکی

‌مادهٔ ۲۴۶ – ادارهٔ ضبطیه مکلف است که راپورت اموریکه بآن محول شده است بادارهٔ ولایتی بدهد و صورت حساب وجوهیکه باو رسیده بادارهٔ تفتیش ولایتی تقدیم کند.

‌مادهٔ ۲۴۷ – شکایت از مستخدمین و تابین ضبطیه یا بمدیر ضبطیه میشود یا بخود رئیس ضبطیه شکایت از رئیس ضبطیه یا از ادارهٔ ضبطیه بلوکی در ظرف سه هفته از روز حکم آنها بحاکم یا ادارهٔ ولایتی داده می‌شود و چنانچه اقدام رئیس ضبطیه یا ادارهٔ ضبطیه بموجب یکی از ادارات متبوعه شده است متشکی باید شکایت خود را به اداره‌ای که حکم کرده است بدهد.

‌مادهٔ ۲۴۸ – هر گاه مدیرهای ضبطیه مرتکب جنحه و جنایتی شده باشند رئیس