برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۶۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۵۵–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۲۱۲ – هر دائرهٔ ضبطیه مرکب از چند ده است دائره ضبطیه از یک قصبه نیز عبارت تواند بود.

‌مادهٔ ۲۱۳ – هر گاه تغییر عدهٔ دوائر ضبطیه لازم شود حاکم اطلاعات لازمه را از مجلس بلوکی تحصیل کرده بوزارت داخله تقدیم مینماید که اجازهٔ اعلیحضرت همایونی در این باب صادر شود ولی تغییر حدود دوایر ضبطیه و تغییر محل اقامت مدیرهای ضبطیه بسته بصوابدید خود حاکم است و حاکم باید اقدام خودش را در این باب هر دفعه بوزارت داخله اطلاع دهد.

‌تبصره – شهرهای جزو محال و اماکن معتبره که نظمیهٔ علیحده ندارند بسته بتقسیم یکی از دوایر ضبطیه محسوب خواهد بود و این نوع دوائر ضبطیه بسته باقتضای وقت و محل بچند قسمت منقسم تواند شد.

‌مادهٔ ۲۱۴ – تابین ضبطیه که در ادارهٔ مدیری واقعند بسه درجه منقسم میشوند (اولاً) ناظمین ضبطیه که برای کمک کردن بمدیرهای ضبطیه معین میتوانند شد و غالباً ناظمین ضبطیه سواره هستند ولی بحکم وزیر داخله در صورت ضرورت پیاده هم میتوانند باشند (ثانیاً) ده‌باشی‌ها که هر کدام قسمتی از دوائر ضبطیه را (‌رجوع به تبصره مادهٔ ۲۱۳) محافظت مینمایند و همچنان در دهات واقعند (ثالثاً) پلیس که زیردست ده‌باشی‌ها امور ضبطیه را انجام میدهند.

‌تبصره – ناظمین به اعمال ده‌باشیها نظارت دارند.

‌مادهٔ ۲۱۵ – عدهٔ ناظمین ضبطیه را برای ولایت وزیر داخله معین میکند تقسیم ناظمین ببلوکات بتصویب حاکم است و تقسیم آنها مابین دوائر ضبطیه بتصویب رئیس بلوک است لزوم ناظمین ضبطیه و بلوکی بتصویب حاکم ولایت و قرارداد قانونی مقامات عالیه است.

‌مادهٔ ۲۱۶ – تغییر عده و ترکیب قسمتهای دوائر ضبطیه (‌رجوع به تبصره مادهٔ ۲۱۳) بتصویب ادارهٔ بلوکی و اجازهٔ حاکم است ولی ادارهٔ بلوکی باید ‌قبل از دادن رأی