برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۶۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۵۰–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

پاکیزکی داشته باشد و غیبت اعضای ادارهٔ ولایتی را باطلاع معاون برساند و مراقب اشخاصی که از ارباب رجوع و غیره بادارهٔ ولایتی میآیند باشد و کلیه نظم داخلی ادارهٔ ولایتی بعهده اوست و باید دستورالعمل‌های حاکم را در این باب بموقع اجرا بگذارد.

مادهٔ ۱۸۵ – در ادارهٔ ولایتی هر روز باید دو نفر حاضر خدمت باشد یکی از صاحبمنصبان بزرگ دفترخانه اداره و دیگری از مستخدمین جزو دفترخانه.

مادهٔ ۱۸۶ – در ادارهٔ ولایتی باید یک اطاق مخصوص موسوم باطاق انتظار معین شود تا ارباب رجوع در آن جا نشسته در نوبت خود رفته اظهار مطلب را بنماید.

مادهٔ ۱۸۷ – برای اینکه اعضای دفترخانه از کار خود باز نمانند اشخاصیکه استعلام یا تحقیقی میخواهند از دفترخانه اداره بنمایند باید در اطاق انتظار مطلب خود را بناظم رجوع نمایند ناظم باید با ارباب رجوع با کمال توقیر و ادب رفتار نماید.

مادهٔ ۱۸۸ – معاون حاکم باید در صورت لزوم باطاق انتظار رفته بمطالب هر یک از ارباب رجوع علیحده برسد و امور آنها را بجای لازم بتوسط ناظم یا معاونش رجوع کند.

مادهٔ ۱۸۹ – تحویل‌دار ادارهٔ ولایتی مکلف است که بتمام امور مالیه اداره ولایتی از قبیل مقرریها و مخارج لازمه و غیره نظارت داشته بدفاتر راجعهٔ بآن امور مرتباً رسیدگی نماید صندوق این اداره و محاسبات آن موافق قوانین صندوق ادارات تشکیل و اداره خواهد شد.

مادهٔ ۱۹۰ – دفاتر جاری هر شعبه در خود آن شعبه موافق دستورالعمل وزیر داخله مرتب خواهد شد ولی محفظه‌های امور تمام شده باید بدفاتر تابعه داده شود چه این کارها در خود ادارهٔ ولایتی تمام شده باشد و چه از ادارات دیگر بادارهٔ ولایتی رسیده باشد.