برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۵۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۴۶–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

رأی ادارهٔ ولایتی را تصویب ننماید بدون اینکه حق تغییر قرارداد را داشته باشد فقط تعطیل اجرای قرارداد را نموده ملاحظات خود را به مجلس وزراء اظهار میدارد و حاکم بوزیر داخله مراتب را اطلاع میدهد.

پنجم – در روابط اداره ولایتی با سایر ادارات

‌مادهٔ ۱۷۰ – ادارهٔ ولایتی بمجلس وزراء و باشخاصیکه از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی بتفتیش ولایت مأمور میشوند در موارد لازمه راپورت میدهد و بفرمانفرما (‌در جائیکه هست) و حاکم ولایت ملاحظات خود را تقدیم میکند راپورتها و ملاحظات کتبی ادارهٔ ولایتی بامضای حاکم یا معاون او باید برسد از مجلس وزراء بادارهٔ ولایتی حکم صادر میشود فرمانفرماها (‌اگر باشند) و حاکم ولایت و اشخاصیکه بتفتیش ولایت مأمور شده‌اند ملاحظات خود را بادارهٔ ولایتی اخطار میکنند یا اقدامی را تکلیف مینمایند.

مادهٔ ۱۷۱ – تمام مکاتبات ادارهٔ ولایتی با وزراء مسئول بتوسط حاکم بعمل میآید ولی مراسلات و مکاتبات در شعبهٔ لازمه دفترخانه نوشته و ثبت می‌شود.

مادهٔ ۱۷۲ – ادارهٔ ولایتی با تمام دوایر اداره و عدلیه و غیره تمام شعبات وزارت خانه‌ها در موارد لازمه مکاتبه مینماید و اطلاعات لازمه را بآنها تبلیغ می‌نماید و ملاحظات خود را اعلام میکند.

‌مادهٔ ۱۷۳ – ادارهٔ ولایتی بادارات نظمیه و رئیس نظمیه و ضبطیه و رؤسای بلوکات و اطبای شهری و بلوکی و بکلیهٔ دوایر جزو حکومتی حکم میکند و از آن‌ها راپورت میگیرد

‌مادهٔ ۱۷۴ – اعضای ادارهٔ ولایتی میتوانند با دفترخانه‌های ادارات متساویه دفترخانه‌های شعبات وزارتخانه‌ها یا ادارات جزو خود مکاتبه نمایند.