برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۵۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۴۲–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

ایالتی بموجب قانون و همچنان نقشه بازدید و دستورالعمل ابنیه و عماراتیکه باید بخرج دولت ساخته شود باصلاح‌اندیشی انجمن ایالتی و دادن مقاطعه‌ها و مسئول نمودن مقاطعه‌کاران و کلیهٔ این نوع امور، امور اداره‌ئی است – امور اجرائیه اموریست که حل و تسویه آنها فقط بسته باجرای قوانین است یا اجرای تقاضائیکه دوایر اداره بموجب قوانین می‌نمایند و محتاج بمداقه در مجلس مشاورهٔ ادارهٔ ولایتی نیست مثل اقدامات فوری که باید‌حکومت برای جلوگیری از امراض مسریه و سریع‌الانتشار بعمل آورد و همچنان اقدامات برای سرشماری و وصول بقایا و اجازهٔ تأسیس بازارها و کارخانه و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و تأدیهٔ مواجب و مقرریهای مأمورین و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحبمنصبان و مستخدمین و اعلام و انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احکام محاکم عدلیه و کلیه اموریکه از این قبیل است.

مادهٔ ۱۵۴ – امور اداره نیز باید در مجلس مشاوره ادارهٔ ولایتی مطرح مداقه شود ولی اجرای قراردادهای راجعهٔ به این نوع امور با حاکم است امور اجرائیه بسته باهمیت آن بحکم حاکم یا معاون و یا بتوسط خود مدیرهای شعبات دفترخانه ادارهٔ ولایتی بموقع اجرا گذارده میشود بدون اینکه بدواً در مجلس مشاوره ادارهٔ ولایتی مطرح مداقه گردد.

مادهٔ ۱۵۵ – هر گاه در مذاکرهٔ امور اداره اختلاف آراء حاصل شد اکثریت آراء مجلس مشاوره قرارداد ادارهٔ ولایتی خواهد بود ولی اعضائیکه باکثریت توافق حاصل نکردند و قرارداد ادارهٔ مزبوره را قبول ننمودند میتوانند در صورتمجلس این نکته را قید نمایند و در مدت چهار روز از روز اجلاس عقیدهٔ کتبی خودشان را به حاکم تقدیم کنند و الا مثل این است که قرارداد ادارهٔ ولایتی را قبول کرده باشند.

‌مادهٔ ۱۵۶ – چنانچه حاکم قرارداد ادارهٔ ولایتی را در امور اداره نپسندید می‌تواند رأی خودش را بتوسط وزارت داخله بمجلس وزراء ابراز کند و در صورت تصویب مجلس مذکور