برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۵۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۴۰–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

رسیدگی بعمل آید – (هفتم) حاکم میتواند عوض خود معاون خود را برای سرکشی بدوایر جزو حکومتی بفرستد و وزیر داخله را هر دفعه از مأموریتی که بمعاون داده مطلع نماید (هشتم) در صورتیکه حاکم غائب باشد معاون او در ادارهٔ ولایتی در صدر مجلس مینشیند ولی در کارهائیکه باید تمام اعضای اداره رأی بدهند معاون بیش از یک رأی ندارد. – (نهم) معاون اگر در ادارهٔ ولایتی اغتشاشی یا بی‌نظمی مشاهده کند حق دارد باعضای آن اخطارات لازمه را بنماید و اگر نتیجه حاصل نشد ملامت و توبیخ نماید و در صورت اهمیت مسئله مراتب را بحاکم اطلاع دهد دربارهٔ مستخدمین دفترخانه یعنی محررین و دفتردار و غیره حق تنبیه آنها را در صورت لزوم موافق مادهٔ (۳۸۹) دارد باستثنای مدیر شعبه عمومی دفترخانه که منشی ادارهٔ ولایتی است و معاون آن که فقط میتوانند مورد توبیخ و ملامت واقع شوند و هر یک از اعضای ادارهٔ ولایتی نیز نسبت باجزای شعبه خود از دفترخانه ادارهٔ ولایتی حق توبیخ و ملامت را دارند و اگر ثمری نبخشید حق خواهند داشت که موقتاً آنها را از شغل منفصل نموده مراتب را برئیسی که آنها را معین کرده اطلاع دهند.

‌مادهٔ ۱۴۷ – وظیفه مستشار اینست که در صورت غیبت معاون قائم‌مقام او واقع شود در این مورد مستشار اول کاغذها را به نیابت از طرف معاون‌امضاء میکند و در این مواقع معین‌الاداره کارهای شعبهٔ مستشار را در دفترخانهٔ ادارهٔ ولایتی کفالت میکند.

مادهٔ ۱۴۸ – چون مستشارها باید در ادارهٔ ولایتی مراقب بامور محوله بخود باشند لهذا فرستادن آنها بداخله ولایت برای انجام مأموریتی جایز نیست مگر باقتضای ضرورت.

مادهٔ ۱۴۹ – معین‌الاداره کار معینی در ادارهٔ ولایتی ندارد غالباً یا قائم‌مقام یکی از مستشارها که غایب است واقع میشود و یا کار مخصوصی به او رجوع میشود در صورتیکه هر دو مستشار یکدفعه غایب شوند یا اینکه یکی از مستشارها و معین‌الاداره هر دو غایب باشند یکی از صاحبمنصبان مجرب ادارهٔ مالیه یا کارگذاری میتواند موقتاً با رعایت قدمت خدمت بسمت مستشاری در مجلس مشاوره حاضر شود.