برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۵۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۳۸–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

بر خلاف قوانین موضوعه تصویب نماید ادارهٔ ولایتی مکلف است که آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود را بهمان مجلس راپورت کند تا رسیدگی نموده رأی بدهد و این رأی بلاتأخیر بتوسط ادارهٔ ولایتی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

مادهٔ ۱۴۱ – در صورتی که اشتباهی یا شک و شبهه‌ای در معنی قانونی برای ادارهٔ ولایتی دست دهد ادارهٔ مزبوره و رؤسای دوائر اداره و عدلیه را تماماً باجلاس عمومی خود دعوت می‌نماید و بعد از مداقه لازمه مجلس مزبور باکثریت آراء معین می‌کند که فی‌الواقع اشتباهی یا شک و شبهه‌ای در معنی قانون حاصل است یا نه هرگاه تردیدی نیست موافق قرار داد مجلس عمومی ادارهٔ ولایتی باجرای آن قانون اقدام کرده مراتب را بمجلس وزراء اطلاع میدهد و در صورت باقی اشتباه بمجلس وزراء رجوع کرده توضیحات لازمه را میخواهد در مسائل خصوصی یا غیر مهمه ادارهٔ ولایتی بدون تشکیل مجلس عمومی از وزارتخانهٔ لازمه بتوسط حاکم توضیحات لازمه را می‌خواهد

‌تبصرهٔ – این ترتیب برای موارد فوق‌العاده و مهم است ولی در غیر این موارد همین که اشتباهی در معنی قانون حاصل شد اداره ولایتی از وزیر مسئول به توسط حاکم محل توضیحات لازمه را میخواهد

مادهٔ ۱۴۲ – این اقدامات ادارهٔ ولایتی در صورتی صحیح است که فی‌الواقع اشتباهی در معنی قانون حاصل شده و مورث اشکالات در اجراء آن شده‌باشد و الا مسامحه در اجرای آن بعنوان حصول اشتباه در معنی اکیداً ممنوع است

مادهٔ ۱۴۳ – ادارهٔ ولایتی مهری خواهد داشت با علامت آن ولایت و دور آن علامت نوشته خواهد شد ادارهٔ ولایتی ولایت...