برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۴۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۲۹–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۱۱۰ – انجمن ولایتی و اشخاص متفرقه و کذالک ادارات بلدیه حق دارند که بوزارت داخله و بمجلس شورای ملی از قواعدی که ایجاد شده شکایت نمایند ولی مادامیکه حکم نسخ نرسیده است از اجرای قواعد مزبوره نمیتوانند تخلف نمایند.

‌بیستم – در ترتیب دفترخانهٔ حاکم

‌مادهٔ ۱۱۱ – حاکم هر ولایتی دفترخانه‌ای دارد که امور مذکورهٔ ذیل را تسویه میکنند (اولا) مکاتبات راجعه بسرکشی ولایت – (ثانیاً) نوشتجات راجعه براپورتهای سالیانه – (ثالثاً) اموری که باید در خفا بماند و بموجب قانون دستورالعملها باید بتوسط شخص حاکم فقط تسویه شود – (رابعاً) اموریکه فوتی و فوری است و سرعت اقدام لازم دارد (‌امور اخیره با منضمات آن بعد از تسویه بادارهٔ ولایتی داده می‌شود) – (خامساً) مکاتبه با ادارات نظامی در باب حرکت و استعمال قشون در ولایت.

مادهٔ ۱۱۲ – در این دفترخانه غیر از کتابچه فهرست نوشتجات وارده و ثبت نوشتجات صادره و مخفیه (‌دوسیه) کارها با نمایندهٔ عمومی (‌مقصود از نمایندهٔ عمومی دفتریست که فهرست تمام مطالب در آن ثبت است) داشتن کتابچه‌های مخصوص ذیل هم لازم است (اول) کتابچه دستورالعملهای وزیر داخله (دوم) کتابچه ثبت امور محرمانه (چهارم) کتابچه ثبت خواهش و استدعاهائیکه از حاکم میشود و در این کتابچه مستدعیات بترتیب حروف تهجی نوشته شده و قید میشود که عریضهٔ شخص عارض بکی و بکدام اداره فرستاده شد.

مادهٔ ۱۱۳ – رئیس دفترخانه مسئول تمام امور دفترخانه است منشی و محررین دفترخانه را بقدر لزوم خود حاکم معین میکند.

مادهٔ ۱۱۴ – حکام حق دارند که یک یا دو نفر آجودان از صاحبمنصبان نظامی