برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۴۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۲۷–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

مستلزم استثناء از قاعدهٔ کلی است اینگونه امور با منضمات آن بعد از تسویه فوری بادارهٔ ولایتی داده خواهد شد و ثانیاً در صورتیکه استتار مطلبی یا مسئله مقتضی پیشرفت آن مسئله است و یا آنکه موقع مقتضی افشای آن مطلب نیست.

مادهٔ ۱۰۲ – حکام حق ندارند سواد قراردادهای ادارهٔ ولایتی را از آن اداره خواسته بدفترخانهٔ خودشان بدهند و باید مراقبت داشته باشند که در دفترخانه آن اداره آن قراردادها بموقع اجرا گذارده شود.

مادهٔ ۱۰۳ – روابط رسمی حکام با ادارات و اشخاصیکه تابع و جزو ادارهٔ ولایتی است و همچنان با ادارات و اشخاصیکه جزو شعبات ولایتی وزارتخانه‌ها هستند باید بتوسط رؤسای آنها باشد مگر در صورتیکه ضرورت ارتباط بلاواسطه را اقتضاء کند یا نفع مهمی برای امور و ارتباط بلاواسطه منظور باشد.

تبصره – هنگام سرکشی ولایات حکام حق دارند با ادارات و اشخاص جزو دوایر ولایتی مستقیماً مذاکرات شفاهی نمایند و ملاحظات و عقاید خود را اخطار نمایند زیرا که بتجربه رسیده که نوع مذاکرات و اخطارات شفاهی بیشتر از مکاتبه مؤثر است.

مادهٔ ۱۰۴ – حاکم باید حتی‌المقدور بیشتر با مردم معاشرت نماید و اشخاصی که برای کار نزد او میآیند بادب و توقیر بپذیرد و با نجباء و معارف ولایتی رابطه و آمیزش داشته باشد و کلیتاً طوری حرکت و رفتار نماید که طرف محبت و اعتماد اهالی واقع شود زیرا که اول وظیفه حاکم اجرای قوانین ‌و حفظ رفاهیت و امنیت اهالی است و ارتباط معنوی که مابین حاکم و اهالی از وداد و اعتماد حاصل میشود بهترین اسباب اجرای این مقصود مهم است.

نوزدهم – در باب قواعدی که باید حکام ترتیب داده و بموقع اجرا گذارند

‌مادهٔ ۱۰۵ – چون اجرای قوانین راجعه بامنیت و رفاهیت اهالی یکی از وظایف