پرش به محتوا

برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۲۵

از ویکی‌نبشته
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۱۲–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

دهات و همچنان مریضخانه‌های محبسها و غیره دارند و خواه هنگام محال گردشی خواه در غیر این موقع رسیدگی بمریضخانه‌ها را غالباً بطبیب حافظ‌الصحه ولایتی یا بمعاونین او می‌سپارد.

پنجم وظایف حکام

‌نسبت بوصول شدن مالیات دولتی و عوارض محلی

مادهٔ ۵۱ – حکام باید مراقبت تامه داشته باشند که مالیات و عوارض دولتی بموجب قوانین موضوعه در موقع خود بتوسط کارگذاران مالیه وصول و ایصال شود و بعلاوه باید نظارت صحیح نسبت بوصول و ایصال عوارضی که برای مخارج محلیه از بلدیه و غیره اخذ میشود داشته باشند.

‌ششم در وظایف حاکم نسبت باداره مالیه

‌مادهٔ ۵۲ – نوشتجاتیکه محتاج بامضای حاکم یا بتصویب او است و نزد حاکم فرستاده میشود یا بامضای حاکم میرسد و یا در صورت عدم تصویب مشارالیه عقیده خود را بادارهٔ مالیه اظهار میدارد

‌مادهٔ ۵۳ – حاکم فهرست کارهای تمام شده را که از ادارهٔ مالیه برای او در آخر هر سال میفرستند ملاحظه نموده هر گاه تعویقی یا تعطیلی در جریان امور آن اداره مشاهده کند فوراً بوزارت مالیه راپرت میدهد

‌مادهٔ ۵۴ – هر گاه حاکم بی‌نظمی یا اغتشاشی در ادارهٔ مالیه مشاهده کند باید فوراً بادارهٔ مزبوره ملاحظات خود را اخطار نموده مراتب را بوزارت مالیه اطلاع دهد و اگر رفع بی‌نظمی نشد باز باوزارت مالیه را مطلع نموده توجه آن وزارت را بمسئله لازمه معطوف دارد ولی حاکم حق ندارد رأساً اجزای اداره محاسبات را تنبیه یا سیاست نماید