برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۰۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۹۶–
قانون بلدیه

‌فصل چهارم

‌ادارهٔ بلدیه

۹۲ – ادارهٔ بلدیه مرکب است از اعضایی که انجمن بلدیه انتخاب کرده است عدهٔ اعضای اداره بلدیه چهار نفر خواهد بود.

۹۳ – ادارهٔ بلدیه در تحت ریاست رئیس انجمن بلدیه خواهد بود و رئیس مزبور که موسوم بکلانتر است یکنفر معاون از اعضای اداره بلدیه بانتخاب انجمن بلدیه خواهد داشت و معاون مزبور که بدین سمت بحکم وزیر داخله استقرار مییابد در موارد غیبت یا مرض کلانتر قایم مقام او خواهد بود منشی ادارهٔ بلدیه را نیز انجمن بلدیه از میان اعضای اداره بلدیه معین خواهد کرد مدت مأموریت کلانتر و اعضای بلدیه چهار سال است در دوره اول بعد از دو سال نصف اعضای بلدیه به حکم قرعه خارج شده بجای آنها اعضای جدید انتخاب میشوند و بعد از انقضای هر دو سال آن نصف اعضایی که چهار سال مأموریتشان بسر آمده خارج شده و اعضای جدیده انتخاب میشوند انتخاب اعضای سابق با اکثریت آراء انجمن بلدیه جایز است.

۹۴ – ادارهٔ بلدیه مکلف است که موافق این نظامنامه و مطابق دستورالعملهای انجمن بلدیه امور شهر را اداره نماید اداره بلدیه صورت صحیحی از کلیه اموال متعلقه به شهر را داشته باشد و امور جاریه شهر را انجام بدهد و پیوسته در صدد فراهم نمودن اصلاح وضع شهر باشد و اطلاعاتیکه برای انجمن بلدیه لازم میشود تحصیل کرده بانجمن مزبور برساند و موافق احکام آن عمل نماید و لوایح جمع و خرج شهر را مرتب کند و مالیات و عوارض شهری را وصول نموده بر طبق دستورالعملهای انجمن بلدیه که موافق قوانین خواهد بود خرج نماید و در دیوانخانه‌ها و محاکم عدلیه برای امور شهری مدعی و مدعی‌علیه واقع شود و بجاهای لازم شکایت نماید و با اجازه و دستورالعمل انجمن بلدیه بادارات جزو خود تفتیش و رسیدگی نماید و کلیه حساب و راپورت اقدامات خود را با نتیجه تفتیش و رسیدگی بادارات جزو را بانجمن بلدیه بدهد و راپورتها و حساب‌های مزبوره را بطبع رسانده اشاعه دهد.

۹۵ – امور داخلی اداره بلدیه و تقسیم کارها در آن اداره موافق دستورالعمل انجمن بلدیه مرتب خواهد شد امور راجعه بادارهٔ بلدیه باکثریت آراء انجام مییابد در صورت تساوی آراء رأی کلانتر اکثریت را معین می‌کند ولی هر گاه کلانتر رأی اکثریت را مضر مصالح