برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۷۵۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۱۴۹ —

  گر مرا هیچ نباشد نه بدنیا نه بعقبی چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید  
  دل بسختی بنهادم پس ازان دل بتو دادم هر که از دوست تحمل نکند عهد نپاید  
  با همه خلق نمودم[۱] خم ابرو که تو داری ماه نو هر که ببیند بهمه کس بنماید  
  گر حلالست که خون همه عالم تو بریزی آنکه روی از همه عالم بتو آورد نشاید  
  چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند پای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید  
  سعدیا دیدن زیبا نه حرامست ولیکن نظری گر بربائی دلت از کف برباید  

۲۷۸– ب

  سروی چو تو می‌باید تا باغ بیاراید ور در همه باغستان سروی نبود شاید  
  در عقل نمیگنجد در وهم نمی‌آید کز تخم بنی آدم فرزند پری زاید  
  چندان دل مشتاقان بربود لب لعلت کاندر همه شهر اکنون دل نیست که برباید  
  هر کس سر سودائی دارند و تمنائی من بندهٔ فرمانم تا دوست چه فرماید  
  گر سر برود قطعا در پای نگارینش سهلست ولی ترسم کو دست نیالاید  
  حقا که مرا دنیا بی دوست نمی‌باید با تفرقهٔ خاطر دنیا بچه کار آید؟  
  سرهاست درین سودا چون حلقه زنان بر در تا بخت بلند این در بر روی که بگشاید  
  ترسم نکند لیلی هرگز بوفا میلی تا خون دل مجنون از دیده نپالاید  
  بر خسته نبخشاید آن سرکش سنگیندل باشد که چو بازآید بر کشته ببخشاید  
  ساقی بده و بستان داد طرب از دنیا کاین عمر نمی‌ماند وین عهد نمی‌پاید  
  گویند چرا سعدی از عشق نپرهیزد من مستم ازین معنی هشیار سری باید  

۲۷۹– ب

  فراق را دلی از سنگ سخت‌تر باید مرا دلیست که با شوق بر نمی‌آید  

  1. با همه کس بنمودم.