برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۳۲۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۲۰۸ —

نسخه بدلهای مهمّ و قابل توجّه که از نسخه لردگرینوی مورخ بسال ۷۲۰ هجری و از نسخه کتابخانه ادارهٔ هند مورخ بسال ۷۲۸ هجری استخراج و اختیار شده است.

(گ) نشانه نسخه لردگرینوی و (ه) نشانه نسخه کتابخانه اداره هند است.

عدد درشت شماره صفحه و عدد ریز شماره سطر است.

* * *

۱۲: ۱۷ – گ: باز اعراض فرماید بار دیگرش بزاری بخواند. ۳: ۱ – گ: دعوتش اجابت کردم و اومیدش بر آوردم که از بسیاری دعا همی. ۹ – گ: یکی از یاران بطریق انبساط گفت. ۱۰ – ه: چه تحفه آوردی. ۴: ۷ – گ: انام خاصه و عوام. ۱۷ – گ: وضاعف ثواب. ۶: ۱۰ – ه: فرا خود. ۷: ۱۹ – ه: شب در بوستان یکی از دوستان. ۸: ۷ – گ: آورده و آهنگ رجوع. ۹ – گ: هر که نپاید دوستی را نشاید. ۱۸ – گ: بقیتی مانده بود. ۹: ۱۴ – گ: ملک‌الخواص باریک. ۱۰: ۵ – ه: دور و باجابت مقرون. ۱۰ – گ: برآنست که وقتی جمعی در فضیلت بزرجمهر. ۱۷ – گ: بسیار میکند بزرجمهر بشنود، ۱۱: ۱۲ – ه: که تا جای سره نکنند. ۱۳: ۵ – گ: نومیدی بزبانی که داشت. ۱۱ – گ: وزیر دیگر گفت. ۱۴: ۱ – گ: به که راستی جنگ انگیز. ۱۵: ۵ – گ: بکراهیت. ۱۳ – گ . ه: هر پیشه گمان مبر که خالی است «آثار تحریف در هر دو نسخه