برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۳۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۲۹ —

عقل را مقدم داشت[۱] و وسیلت قربت حق دانست، و داعی مخلص را بعین رضا نظر کرد، و تشریف قبول ارزانی داشت، و صاحب مقام شمرد. اما راه از رسیدگان[۲] پرسند و این ضعیف از واماندگان[۳] است و خداوند تعالی ذوالجلال والاکرام است، اکرامش در حصر نمی‌آید[۴] که و اِن تَعدُوا نعمة الله لاتحصوها در جلالش عَزّ اسمه چتوان گفت بتقدیر آنکه این بنده فاضل است با افضل چگونه مقاومت تواند کرد[۵]. اما بیمن همت درویشان و ببرکت صحبت ایشان بقدر[۶] وسع در خاطر این درویش می‌آید که عقل با چندین شرف که دارد نه راه است بلکه چراغ راهست، و اول راه ادب طریقت است[۷] و خاصیت چراغ آنست که بوجود آن راه از چاه[۸] بدانند و نیک از بد بشناسند و دشمن از دوست فرق کنند و چون آن دقایق را بدانست برین برود که شخص اگرچه چراغ دارد تا نرود بمقصد نرسد.

نقلست از مشایخ معتبر[۹] که روندگان طریقت در سلوک بمقامی برسند که علم آنجا حجاب باشد، عقل[۱۰] و شرع این سخن را بگزاف[۱۱] قبول کردندی تا[۱۲] بقرائن[۱۳] معلوم شد که علم آلت تحصیل مراد است نه[۱۴] مراد کلی. پس هر که بمجرد علم فرود[۱۵] آید و آنچه بعلم حاصل میشود در نیابد همچنانست که ببیابان از کعبه[۱۶] باز مانده است[۱۷]


 1. مقدم باید داشت.
 2. روندگان، بینندگان.
 3. از ماندگانست ، از بازماندگانست.
 4. در حدّ حصر می‌نیاید.
 5. مقاومت چه تواند کردن.
 6. و صدق اندرون ایشان و برکت صحبت پاکان بقدر.
 7. ادب و طریقتست.
 8. چاه از راه.
 9. اما نقل از مشایخ معتبر آنست.
 10. و عقل.
 11. بکرات.
 12. یا.
 13. بقرینه این.
 14. تحصیل است مراد را نه.
 15. فرو.
 16. در بیابان کعبه.
 17. باز می‌ماند.