برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۱۹۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۱۴۰ —

  پیراهن خلاف بدست مراجعت یکتا کنیم و پشت عبادت دوتا کنیم[۱]  
  چند آید این خیال و رود در سرای دل[۲] تا کی مقام دوست بدشمن رها کنیم  
  چون برترین مقام ملک دون قدر ماست چندین بدست دیو زبونی چرا کنیم  
  سیم دغل خجالت و بدنامی آورد خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کنیم  
  بستن قبا بخدمت سالار و شهریار امیدوارتر که گنه در عبا کنیم  
  سعدی گدا بخواهد و منعم بزر خرد ما را وجود نیست بیا تا دعا کنیم[۳]  
  یارب تو دستگیر که آلا و مغفرت در خورد تست و در خور ما هرچه ما کنیم  

۴۶ – ط

  برخیز تا طریق تکلف رها کنیم دکان معرفت بدو جو بر بها کنیم  
  گر دیگر آن نگار قباپوش بگذرد ما نیز جامهای تصوف قبا کنیم  
  هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب بهتر ز طاعتی که بروی و ریا کنیم  
  آن کو بغیر سابقه چندین نواخت کرد ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم  
  سعدی وفا نمیکند ایام سست مهر[۴] این پنجروز عمر بیا تا وفا کنیم  

۴۷ – ب

  خلاف راستی باشد، خلاف رای درویشان بنه گر همتی داری سری در پای درویشان[۵]  

 1. در دو نسخه معتبر بیت چنین است:
    یکسو نهیم شهوت نفس و هوای دل پشت عبادت از دل یکتا دوتا کنیم  
 2. افسوس میرود دل دشمن بدست دیو.
 3. در دو نسخهٔ بسیار معتبر:
    سعدی توانگران بتجارت روند و ما درویش وار بر در منعم دعا کنم  
 4. ایام با کسی.
 5. در یک نسخهٔ قدیم که چندان اعتباری ندارد مطلع چنین است:
    شدم مجنون و سرگردان من از سودای درویشان ندانم تا کجا باشد مقام و جای درویشان  

  و درین نسخه بیت چهارم این:

    اگر سلطان آفاقی و گر مغنی (؟) و مشتاقی بنه گر همتی داری سر در پای درویشان