برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۰۵۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۶ —

  بیار ساقی مجلس بگوی مطرب مونس که دیر شد که قرینان ندیده‌اند قرین را  
  هزار دستان بر گل سخن‌سرای چو سعدی دعای صاحب عادل علاء دولت و دین را  
  وزیر مشرق و مغرب امین مکه و یثرب که هیچ ملک ندارد چنو حفیظ و امین را  
  جهان فضل و فتوت جمال دست وزارت که زیر دست نشانده مقربان مکین را  
  در آن حرم که نهندش چهار بالش حرمت جز آستان نرسد خواجگان صدرنشین را  
  چو شیر رایت ویرا کند صبا متحرک مجال حمله نماند ز هول شیر عرین را  
  ملوک روی زمین را باستمالت و حکمت چنان مطیع و مسخر کند که ملک یمین را  
  دیار دشمن ویرا بمنجنیق چه حاجت که رعب او متزلزل کند بروج حصین را  
  وزیر عالم و عادل باتفاق افاضل پناه ملک بود پادشاه روی زمین را  
  سنان دولت او دشمنان دولت و دین را چنان زند که سنان ستاره دیو لعین را  
  بعهد ملک وی اندر نماند دست تطاول مگر سواعد سیمین و بازوان سمین را  
  همیشه دست توقع گرفته دامن فضلش چو وامدار که دریابد آستین ضمین را  
  شروح[۱] فکر من اندر بیان خاصیت او تکلف است که حاجت بشرح نیست یقین را  
  هلال اگر بنماید کسی بدیع نباشد چه حاجتست که بنمایم آفتاب مبین را؟  
  در این حدیقه که بلبل زبان نطق ندارد تو شوخ دیده مگس بین که برگرفت طنین را  
  ایا رسیده بجایی کلاه گوشهٔ قدرت که دست نیست بر آن پایه آسمان برین را  
  گر اشتیاق نویسم بوصف راست نیاید چنان مرید محبم که تشنه ماء معین را  
  بخاک پای تو ماند[۲] یمین غیر مکفر کزان زمان که بدانستم از یسار یمین را  
  برای حاجت دنیا طمع بخلق نبندم که تنگ چشم تحمل کند عذاب مهین را  
  تو قدر فضل شناسی که اهل فضلی و دانش شبه فروش چه داند بهای دُرّ ثمین را؟  
  نگاهدار و معینت خدای باد که هرگز به از خدای نبینی نگاهدار و معین را  

  1. تمام نسخه‌ها «شروع» نوشته شده و تصحیح متن قیاسی است.
  2. گفتم.