برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۰۳۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

نامهای خاص که در این کتاب آمده

آدم – ۱۱۹ ۱۲۱ ۱۴۹ ۱۹۲ ۲۱۴ ۲۷۲ ۳۰۱ ۳۶۴

آزر – ۲۲ ۳۰۹ ۴۰۳

ابراهیم – ۲۸۳ (و نیز رجوع شود بخلیل)

ابوبکر – (یکی از اتابکان فارس) ۱۳۷ ۱۷۳ ۲۸۳ ۳۳۵

احد – (کوه) ۱۶۰

احمد (ص) ۴۰۱

الوند – (کوه) ۳۶ ۳۶۰ ۴۱۲

افراسیاب – ۶ ۲۹۳

ایاز – ۱۶۹ ۳۵۰ ۴۰۹

بابل – ۴۱ ۱۲۸ ۱۴۶ ۲۶۴ ۳۷۱

باغ پیروزی – (شیراز) ۹۲

بدایع – کتاب (؟) ۳۱۷

بصره – ۸۴

بغداد – ۸۴ ۲۰۴

بلعام – ۹

بنی‌سعد – ۴

بهلول – ۱۹۲

بیژن – ۲۲۶

بیستون (کوه) ۶۵ ۱۴۵ ۲۵۵

پارس – فارس ۱۲ ۷۸ ۸۴ ۹۴ ۱۰۷ ۱۱۶ ۱۳۷ ۱۴۳ ۲۰۰ ۲۷۳ ۲۷۵ ۲۸۴

تاتار – تتر ۳۳ ۱۲۰ ۲۵۸ ۳۱۶

تتر – (طائفه) ۳۶ ۳۰۵ (و نیز رجوع شود بغل)

ترک – ترکستان (کشور) ۱۱ ۲۶۶

جم – ۱۹۴ ۲۲۶

جیحون – ۴۸ ۲۰۰ ۲۱۸ ۳۹۱

چگل – ۱۳۹ ۲۴۰

چین – ۱۸ ۷۰ ۱۰۲ ۱۰۵ ۱۸۶ ۲۳۰ ۲۶۳ ۲۶۴ ۳۰۱ ۳۴۴ ۳۶۱ ۴۵۳

حاتم – ۱۹۵

حجاز – (آهنگ) ۱۷۲

حجاز – (شهر) ۱۷۱

حرم کعبه – ۱۴ ۵۴ ۷۷ ۷۹ ۱۰۴ ۱۲۴ ۱۳۱ ۱۳۵ ۱۴۸ ۱۵۵ ۱۶۸ ۱۷۹ ۱۹۳ ۳۱۴

حله – (شهر) ۱۵

حوا – ۱۹۳ ۲۱۴

خان – (چنگیز) ۳۹۵

خاقان (از سلاطین مغول) ۷۳

ختا – ۶۷ ۷۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۲۱۶ ۲۷۹ ۳۲۳ ۳۳۹ ۴۰۳

ختن – ۷۰ ۹۴ ۲۴۶ ۲۶۴ ۳۰۱ ۳۳۸ ۳۳۹

خراسان – ۹۴ ۱۱۶ ۲۷۵

خسروپرویز – ۲۱ ۵۶ ۸۶ ۱۰۱ ۲۲۰ ۲۵۵ ۳۰۵