برگه:HekmatSoqratAflaton.pdf/۱۶۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
–۱۵۶–

و از امروز تا هر زمان که برای تحمل زحمت آماده شده در مسئله بیندیشید و فرو روید حقیقت را بدرستی درخواهید یافت.

این بود جوابی که برای مدعیان اولی خود لازم میدانستم اکنون بمدعیان امروزی بپردازیم و جواب ملیطوس یعنی آن مرد نیک را که این اندازه دلسوز وطن است بگوئیم، و دعاوی او را نیز مانند ادعای قدیمیان بعبارت درآوریم میگوید سقراط گناهکار است چون جوانان را فاسد میکند و بخداوندان این کشور اعتقاد ندارد و خداوندان نو بجای آنها میگذارد. اینک دعاوی مزبور را یک یک در نظر میگیریم مرا گناهکار میخواند باین بهانه که جوانان را فاسد میکنم. ای آتنیان، من میگویم گناهکار ملیطوس است که امور جدّیرا سرسری میگیرد و بدون دغدغه مردم را بداوری میکشاند و چنین مینماید که ببعضی امور اعتنای تام دارد و حال آنکه هرگز عنایتی بآنها نداشته است و اینک این فقره را بر شما مدلّل میسازم. بیا ای ملیطوس و بگو آیا صالح بودن جوانان در نزد تو اهمیت بسیار ندارد؟

ملیطوس – بسیار اهمیت دارد.

سقراط – پس بگو کیست که جوانانرا صالح میسازد، البته این مسئله را بخوبی میدانی زیرا بر آن اهتمام داری و چون کسی را که مایهٔ فساد جوانان یافتی بمحضر قضاة جلب نمودی اینک باید بگوئی آنکه باعث صلاح ایشان میشود کیست آنکس را بنمای ای ملیطوس چرا خاموشی؟ مگر نمیدانی؟ آیا این برای تو عیب نیست و دلیل نمیشود بر اینکه بفکر تربیت جوانان نبودهٔ؟ آخر بگو ای ملیطوس، ای مرد حسابی کیست که جوانانرا صالح میسازد؟

ملیطوس – قوانین.

سقراط – جواب مطابق سؤال نیست میپرسم کیست یعنی چه کس است. میدانم که آنکس پیش از هر چیز باید عالم بقوانین باشد.