برگه:HekmatSoqratAflaton.pdf/۱۵۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
–۱۴۹–

هستم یکی آنانکه از دیرگاه از من سعایت کرده‌اند دیگر آنها که اخیراً مرا بمحاکمه کشیده‌اند و تصدیق کنید که در آغاز باید جواب مدعیان پیشین را بگویم زیرا که شما هم اول دعاوی آنان را شنیده‌اید و تأثیر سخنان ایشان در ذهن شما بیش از دیگران بوده است.

ای آتنیان، من برای دفاع خود باید کوشش کنم که در زمانی بسیار اندک بهتان‌هائی که از مدتی دراز در اذهان شما ریشه دوانیده از خاطر شما دور سازم و البته آرزومندم که کوشش من در صورتیکه بحال شما و خودم نافع باشد نتیجه بدهد و بیگناهی من روشن گردد. اما در این باب باشتباه نیستم و میدانم چه کار دشواری در پیش دارم و بهرحال کار خود را بخواست خدا وا میگذارم و چون قانون را باید پیروی کرد برحسب تکلیف بمدافعه میپردازم.

پس برگردیم بمبداء بهتان و سخنانی که اینهمه دربارهٔ من گفته شده و ملیطوس آنرا برای جلب من بمحاکمه دست‌آویز نموده است. مدعیان پیشین چه میگفتند؟ هرگاه دعاوی ایشانرا بصورت رسمی درآوریم و چنین پنداریم که بطور مقرر ادعانامه داده‌اند چنین میشود: سقراط گناهکار است بنا بر کنجکاوی فضول میخواهد اوضاع آسمان و زمین را دریابد. روش گمراهی پیش گرفته و دیگران را به پیروی آن وامیدارد و بایشان میآموزد.

این است ادعای مدعیان و شما خود دیدید که تآتر اریستوفانس مبنی بر همین فقرات بود و سقراطی نمایش میداد مدعی پرواز در هوا و دعاوی پوچ دیگر مانند آن که روح من از آن خبر ندارد. حال اگر کسی در این انجمن از این نوع معلومات دارد گمان نکند من او را تحقیر و تشنیع میکنم و ملیطوس اینرا هم بر من گناه تازه نگیرد مقصودم اینست که من بهیچوجه از این مسائل آگاهی ندارم و بیشتر حاضران این محضر را بر این امر گواه میگیرم و از گروه بسیاری که در اینجا حاضرند و با من نشست و برخاست کرده‌اند تمنی میکنم بگوئید آیا هیچگاه از دور و