برگه:DowreKamelMasnavi.pdf/۲۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
دفتر اول
۱۵
 

 آن منافق با موافق در نمازاز پی استیزه آید نه نیاز ۲۸۵
 در نماز و روزه و حج و زکاتبا منافق مؤمنان در برد و مات 
 مؤمنان را برد باشد عاقبتبر منافق مات اندر آخرت 
 گر چه هر دو بر سر یک بازیندهر دو با هم مَروَزی و رازیند 
 هر یکی سوی مقام خود رودهر یکی بر وفق نام خود رود 
 مؤمنش خوانند جانش خوش شودور منافق گویی پر آتش شود ۲۹۰
 نام او محبوب از ذات ویستنام این مبغوض از آفات ویست 
 میم و واو و میم و نون تشریف نیستلطف مؤمن جز پی تعریف نیست 
 گر منافق خوانیش این نام دونهمچو کژدم می‌خلد در اندرون 
 گرنه این نام اشتقاق دوزخستپس چرا در وی مذاق دوزخست 
 زشتی آن نام بد از حرف نیستتلخی آن آب بحر از ظرف نیست ۲۹۵
 حرف ظرف آمد درو معنی چون آببحر معنی عِنْدَه اُمُّ الکتاب 
 بحر تلخ و بحر شیرین در جهاندر میانشان برزخٌ لا یَبغیان 
 دانکه این هر دو ز یک اصلی روانبر گذر زین هر دو رو تا اصل آن 
 زرّ قلب و زرّ نیکو در عیاربی محک هرگز ندانی ز اعتبار 
 هر کرا در جان خدا بنهد محکهر یقین را باز داند او ز شک ۳۰۰
 در دهان زنده خاشاکی جهدآنگه آرامد که بیرونش نهد 
 در هزاران لقمه یک خاشاک خردچون در آمد حس زنده پی ببرد 
 حس دنیا نردبان این جهانحس دینی نردبان آسمان 
 صحت این حس بجویید از طبیبصحت آن حس بجویید از حبیب 
 صحت این حس ز معموری تنصحت آن حس ز ویرانی بدن ۳۰۵