برگه:DowreKamelMasnavi.pdf/۱۷۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی نشده‌است.
 

 پیش معنی چیست صورت بس زبونچرخ را معنیش می‌دارد نگون 
 تو قیاس از چرخ دولابی بگیرگردشش از کیست از عقل مشیر 
 گردش این قالب همچون سپرهست از روح مستر ای پسر 
 گردش این باد از معنی اوستهمچو چرخی کان اسیر آب جوست 
 جر و مد و دخل و خرج این نفساز کی باشد جز ز جان پر هوس 
 گاه جیمش می‌کند گه حا و دالگاه صلحش می‌کند گاهی جدال 
 گه یمینش می‌برد گاهی یسارکه گلستانش کند گاهیش خار 
 همچنین این باد را یزدان ماکرده بد بر عاد همچون اژدها 
 باز هم آن باد را بر ممنانکرده بد صلح و مراعات و امان 
 گفت المعنی هوالله شیخ دینبحر معنیهای رب العالمین 
 جمله اطباق زمین و آسمانهمچو خاشاکی در آن بحر روان 
 حمله‌ها و رقص خاشاک اندر آبهم ز آب آمد به وقت اضطراب 
 چونک ساکن خواهدش کرد از مراسوی ساحل افکند خاشاک را 
 چون کشد از ساحلش در موج‌گاهآن کند با او که آتش با گیاه 
 این حدیث آخر ندارد باز رانجانب هاروت و ماروت ای جوان 
 چون گناه و فسق خلقان جهانمی‌شدی بر هر دو روشن آن زمان 
 دست خاییدن گرفتندی ز خشملیک عیب خود ندیدندی به چشم 
 خویش در آیینه دید آن زشت مردرو بگردانید از آن و خشم کرد 
 خویش‌بین چون از کسی جرمی بدیدآتشی در وی ز دوزخ شد پدید 
 حمیت دین خواند او آن کبر راننگرد در خویش نفس گبر را 
 حمیت دین را نشانی دیگرستکه از آن آتش جهانی اخضرست