برگه:Anvari poems.pdf/۲۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۲۵
کتاب قصاید
 
 ای بجایی کاسمان منت پذیردگر دهی جایش، کجا؟ اندر جوارت 
 هر کجا رای تو شد راضی بکاریجنبش گردون طفیل اختیارت 
 هر کجا عزم تو شد جنبان بفتحیبر سر ره نصرة اندر انتظارت 
 خندهٔ خنجر ز فتح بی‌قیاستنالهٔ دریا ز بذل بی‌شمارت 
 داغ طاعت بر سرین تا وحش و طیرتمهر بیعت بر زبان تا مور و مارت 
 در مقام سمع و طاعت هر دو یکسانشیر شادروان و شیر مرغزارت 
 حق و باطل را که پیدا کرد و پنهان؟حزم پنهان و نفاذ آشکارت 
 دی و فردا را بهم پیش تو آردبر در امروز امر کامگارت 
 هر مرادی کاسمان در جیب داردبازیابی، گر بجویی، در کنارت 
 نقش مقدوری نیارد بست گردونجز باستصواب رای هوشیارت 
 بر در کس عنکبوت جور هرگزکی تند؟ تا عدل باشد یار غارت 
 پردهٔ شب درگهت را پرده گشتیگر اجازت یافتی از پرده‌دارت 
 بارهٔ ادهم نیارد کرد گیتیثابت ارکان‌تر ز حزم استوارت 
 افعی پیچان نشد در صف هیجاتیز دندان‌تر ز رمح خصم خوارت 
 از دل خارا نیامد هیچ آتشفتنه‌سوزی را چو تیغ آبدارت 
 گنج را لاغر کند بذل سمینتملک را فربه کند کلک نزارت 
 کلکت از دریا کمال خویش یابدداند این معنی دل دریا عیارت 
 لازم دست چو دریای تو زان شدکلک آبستن بدر شاهوارت 
 تابش خورشید نتواند گرفتنکشوری از ملک و جاه بی‌کنارت 
 چاوش اوهام نتواند رسیدنتا کجا؟ تا آخر صف روز بارت 
 در درون پره افتد، از برون نیشیر و گاو آسمان، روز شکارت 
 شهریارا، بخت یارت باد، نی نیآنکه او یاری ندارد باد یارت 
 روز هیجا، کاسمان سیارگان رادر تتق یابد ز گرد کارزارت 
 رخنه در کوه افگند، چه؟ کر و فرتلرزه بر چرخ افگند، چه؟ گیر و دارت 
 بر فلک دوزد بطنازی در آن دمحکم بدرا بیلک گردون گذارت 
 در عدد بطنازی نماید، در عمل نیگاه کوشش ده سوار و صد سوارت 
 هر سوار از لشکر دشمن دو گرددنز مدد، از خنجر چون ذوالفقارت