برگه:خاطرات و خطرات.pdf/۵۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
خاطرات و خطرات
۳۷
 

کرهٔ گاو ۱۶ گرم، زفت شیشه ۱۶ گرم، بادام تلخ ۱۶ گرم، زرشک بی‌دانه ۱۶ گرم، حنای برک ۱۶ گرم، قهوهٔ بو داده ۱۶ گرم، گوگرد احمر قدری. قیدی به ۱۶ گرم نیست، قصد مقادیر مساوی است بادام تلخ زرشک و قهوه را داده نرم بسایند روغن بنفشه باکره و زفت و غیره را مخلوط کنند، ضماد نمایند، یک روز روغن را بسر بمالند، روز دیگر با چوبک (نه صابون) بشویند و باز روغن بمالند، انشاءالله نافع است.

ورود من به موسیقی در کودکی از جعبهٔ گز، تار دم اسب، قطعات قرقره، دست‌انداز تخت، سازی سر هم می‌کردم، گاهی باتفاق تناسبی بین تارها میافتاد و نشاط می‌داد. در اوقاتی که عربی می‌خواندم علی خان ناظم‌العلوم پسرعمه رسالهٔ ادوار عبدالمؤمن ارموی راکه عربی است نزد من آورد سر از آن در نیاوردم. در کتابخانهٔ مسجد سپهسالار (ناصری) نسخهٔ شرح ادوار عبدالقادر بدست آمد، استنساخ کردم مسئله شکافته شده، مجمع‌الادوار را تألیف کردم. اینجا سخن از تصنیف خانم سفیده نیست، سخن از تناسبات است.

موزیکه به یونانی صنایع مستظرفه را می‌گفتند، آخر اختصاصی بعلم سرود یافت.

کنفوتسه حکیم چینی گوید: مقام تربیت قوم را از اختیارات موسیقائی آن قوم توان دانست برهمنان اختراع ساز ملی خود ویتا را به برهما رب خود نسبت می‌دهند.

یونانیان ساز را از مواهب آسمانی می‌دانند و در تأثیر آن گویند ارفه سنگ را از جا حرکت می‌داد، سعدی در اثر آواز داودی گوید آب را از جریان و مرغ را از طیران بازدارد؛ آهنگ در حیوانات مؤثر است خاصه در عنکبوت و بلبل.

 اشتر ز شعر در حالت است و طرب تو خود چه آدمی‌ئی کز عشق بیخبری

زمان ساسانیان در ایران ادوار نغمات از پرده و میان تکمیل بوده‌است و یونانیان هنوز بمیان پرده برنخورده بودند. پردهٔ دستان فرس قدیم شاهد مدعی است.

موسیقی جز لطف تناسب بین نغمات نیست اینجاست که سرکیس (سارکیوس) پیش باربد سپر انداخت موسیقی بر دو قسم است: قال و حال، أهل قال از موسیقی تحریک اعصاب میخواهند و أهل

پرونده:نی زدن فردریک دوم در مجلس پدرش فردریک گیوم اول.jpg
نی زدن فردریک دوم در مجلس پدرش فردریک گیوم اول