برگه:خاطرات و خطرات.pdf/۱۰۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۸۸
خاطرات و خطرات
 
تکیه دولت

خرج برمیداشت، تکیه اطراف مسکو از زنها پر میشد، قریب شش هزار نفر ، مرد ها راه نمی‌یافتند ، گاهی زد و خوردی هم بین زنها واقع میشد و لنگه کفش در کار میآمد، در موقع روضه خوانی کسی که قادر بود جمعیت را از صدا بیندازد سید ابوطالب صدرالذاکرین بود، اولا صدائی داشت که نکیه را پر میکرد دیگران آواز خوش داشتند و خلق‌الله را ساکت نمیتوانستند کرد، سید جن هم میگرفت و پیش زنها احترامی داشت.

مردم
جن دارند
منتظم الحکماء صلحی از دوستان من مردم حمایت کرد که روزی باتفاق ظهیر الدوله مرشد بدیدن سید رفتیم وارد شدیم، نشستیم، ابدا اعتنا و خوش‌باشی نکرد متوجه زنی بود که آمده بود آقا جنش را بگیرند، تا چند نوبت دست در سینه آنزن کرد و گفت جن تو خیلی حرامزاده است در میرود و مستمر تجدید میکرد تا آخر جن را از بغل آن زن گرفت در شیشه‌ای کرد، درش را محکم بست، آنزن که پای درگاه حیاط ایستاده بود بک اشرفی روی آستانه گذارد و رفت . آنگاه آقا رو به ما کرد برخاست تواضع کرد خادمی را خواند و سفارش شربت و شیرینی داد. ظهیرالدوله گفت این دیگر چه بازی است . گفت این مردم جن دارند بعضی را شما میگیرید بعضی را هم من، پس بگذارم همه جنها را شما بگیرید.

پس از انقلاب فرانسه جنی هم سیاسی بر جنهای عادی افزوده شده است و باندازه ای سر و صدا بلند کرده است که ملل عالم لحظه ای از تشنج فراغت ندارند و هر روز غوغائی برپا است، جنهای عادی به طبایع حمله‌ای اختصاص داشت ، جن آزادی گریبان زن و مرد را گرفته است، از شش طرف میکشد .

پرونده:تعزیه خوانان در لباس مخصوص.jpg
تعزیه خوانان در لباس مخصوص

سلام در زمان ناصرالدین شاه ابهتی داشت وروز های عید برای مردم تفریحی بود، سلامهای رسمی در تخت مرمر منعقد میشد، صاحب منصبها وأجزای استیفا جلو تالار صف میکشیدند. افواج اطراف حوض، تماشاچی از داخله و خارجه راه مییافتند. یکی از معمرین محترم مخاطب سلام بود شاه کلمه‌ای می‌گفت و مخاطب جواب عرض میکرد، در مدت سلام ۱۱۰ تیر توپ می‌انداختند بعد اسم م بارک علی (ع). نوبنی در تابستان