برگه:حافظ قزوینی غنی.pdf/۳۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
له
  1. نسخهٔ چاپ بمبئی در مطبعهٔ کریمی در همان سنهٔ ۱۳۲۳ قمری۵۸۴
  2. نسخهٔ چاپ واژه ناخوانا در مطبعهٔ واژه ناخوانا کشور سنهٔ ۱۶۱۳ م (۱۳۳۱ ه)۵۸۴
  3. نسخهٔ چاپ همان مطبعه سنهٔ ۱۹۱۶ م (۱۳۳۴ ه)۵۸۸
  4. نسخهٔ چاپ آقای خلخالی در طهران سنهٔ ۱۳۰۶ شمسی مجموع غزلهای اصل و ملحقات۵۸۹

ولی در همین ازمنهٔ بکلّی معاصر ما یعنی در این دو سه سال اخیر نمیدانم در نتیجهٔ چه علّتی و چه محرّکی مثل اینکه خیال میکرده‌اند هرچه حجم دیوان حافظ ضخیم‌تر و عدّ غزلیّات آن زیادتر باشد شأن و اهمّیّت آن در انظار بالاتر و وقع و عظم آن در نفوس بیشتر است میبینیم این رشتهٔ محکم چند صد ساله یکمرتبه از طرف بعضی از ناشرین بکلّی از هم گسیخته شده و بغتةً ازین میزانها یعنی حدود صد غزل الحاقی بچندین برابر قدم را بالاتر گذارده‌اند بطوریکه در بعضی از چاپهای اخیر دیوان حافظ در طهران بیش از سیصد غزل الحاقی بر اصل دیوان خواجه علاوه شده است! و شمارهٔ مجموع غزلهای دیوان بهشتصد و اند غزل رسیده است. یعنی معادل سه خمس عدد غزلیّات اوّلیّهٔ حافظ بر اشعار او افزوده شده است.

وقتی که در دو سال قبل جناب آقای اسمعیل مرآت وزیر محترم فرهنگ