برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۲).pdf/۱۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۳۹۸

میان دولت انگلیس و ایران کار بر مخاصمت و معادات است و سفارت تو در دولت ما پذیرفته نیست اما کارداران انگلیسی چون سفارت حسین خان آگهی یافتمد پالمرستون وزیر دول خارجه کس بنزد او فرستاد که اگر شاهنشاه ایران دست از افغانستان باز دارد دو کرور زر مسکوک تسلیم کنیم و مواجب سپاه آذربایجان را همه ساله از خویشتن برسانیم. حسین‌خان صورت حال را عریضه کرد بدست فرستادهٔ خود فرج‌الله بک روانه درگاه شاهنشاه غازی داشت و خود روز چهارم ورود، ادراک خدمت امپراطور نمسه کرده مورد الطاف و اشفاق گشت و روزی چند ببود تا جواب مکتوب وزیر دول خارجه از لندن رسید. نگاشته بودند که ما را با دولت ایران مخاصمتی نباشد چون مکاتیب مکنایل موارد صفا را مکدر ساخته اگر کارداران ایران سخن از در معذرت کنند عذر ایشان پذیرفته است. بالجمله حسین خان بعد از پنجاه روز توقف در نمسه، پاسخ نامه شاهنشاه ایرانرا از امپراطور گرفته روز ۱۱ محرم آهنگ مملکت فرانسه کرد و عصر وارد پاریس گشت. مسیو ژوانین که در سفارت ژنرال غاردان از جانب ناپلئون مدتی در ایران بود و زبان فارسی میدانست از قبل کارداران دولت فرانسه او را مهماندار گشت و روز دیگر وزیر دول خارجه را دیدار نمود و شبانگاه او ببازدید آمد و روز سوم حسین خان بحضرت پادشاه فرانسه رفته بقانون ایران همه جای سر فرود داشت و چون خواست نامه شاهنشاه غازی را بسپارد پادشاه فرانسه از جای خود برخاست و کلاه از سر برداشت و نامه را بگرفت و پس از زمانی بوزیر دول خارجه سپرد و بنشست و فراوان اظهار حفادت و مهربانی کرد، آنگاه حسین خان رخصت انصراف یافته بنزدیک امپراطریس زن پادشاه رفت و هم در اینوقت نیز پادشاه برسید و گفت خواستم تا سفیر برادر خود را بار دیگر دیده باشم بالجمله از آن پس هدیهٔ پادشاه را که یک قبضه شمشیر مرصع بجواهر شاداب و شانزده طاق شال رضائی و یک جلد کتاب شاهنامهٔ فردوسی و یک جلد کلیات سعدی بود پیش گذرانید.»

باز در کتاب ناسخ‌التواریخ مسطور است:

«چون سفارت حسین‌خان در دولت انگلیس پذیرفته نبود احمال و ثقال خود