برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۳۱۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۳۰۰

اعلیحضرت همایونی منتظر میشود. پس از آن ایشیک آقاسی‌باشی جلو افتاده و جناب سفیر کبیر با من تبع خود بحیاط‌های خلوت یا سرسراپرده داخل میشود. گارد یا پیشخدمتان جناب سفیر کبیر در محوطه خارجی مانده وایشیک آقاسی‌باشی ورود سفیر کبیر را بعرض رسانیده و از طرف اعلیحضرت همایونی معزی‌الیه را تکلیف بجایگاه مخصوص یا چادر مینماید.

جناب سفیر با تمام من تبع مجاز بدخول خواهد بود و در هیچ مورد نه بسفیر کبیر و نه باتباع معزی‌الیه تکلیف نخواهد شد که لباسی را که در بردارند تغییر دهند، لیکن جناب معزی‌الیه و من تبع او سعی کرده و گالشی برای خود تحصیل خواهند نمود که در محل دخول بجایگاه مخموص یا چادر بیرون آورند.

اعلیحضرت همایونی بعد از نطق سفیر کبیر ایشان را دعوت بجلوس فرموده و صندلی به جناب معزی‌الیه داده میشود. بعد از ختم مجلس سفیر کبیر بهمان ترتیبی که آمده است مراجعت خواهد نمود بدون اینکه بمنزل وزیر اعظم یا سپهسالار داخل شود پس از این شرفیابی از کسانیکه بدیدن او آمده‌اند بازدید خواهد کرد.

برای وزیر مختار یا شارژ دافر روس هم همین تشریفات برقرار خواهد بود الا اینکه صاحبمنصبانی که باستقبال ایشان فرستاده میشوند در رتبه پست‌تر و اجزاء آنها در عده کمتر خواهند بود و تمام ساخلو برای مشارالیهم بیرون نخواهد آمد. فقط عساکر قراولخانه‌ها بمشارالیهم پیش فنگ میزنند.

وزیر اول اعلیحضرت همایونی در ملاقات سبقت نمیکند ولی بدون تأخیر در روز بعد ببازدید ایشان خواهد رفت. اگر سفیر کبیر یا وزیر مختار و شارژ دافر حامل نامه‌ای از طرف سلطان خود بوده باشد اعلیحضرت همایونی آنرا بدست خودشان از او خواهند گرفت.

همین تشریفات نیز در روسیه دربارهٔ سفرای کبار و وزرای مختار و شارژ دافرهای ایران که بسمت مأموریت بدربار پطرزبورغ میروند مرعی و مجری