آیین‌نامه سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک)

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آیین نامه سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک)[ویرایش]

مصوب ۱۳۳۵ شمسی ›[نیازمند منبع]

ماد ه ۱ : برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هرگونه توطئه که مضر به مصالح عمومی است سازمانی به نام اطلاعات و امنیت کشور وابسته به نخست وزیری تشکیل می شود و رییس سازمان سمت معاون نخست وزیر را داشته و به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی منصوب خواهد شد .

ماده ۲ : سازمان اطلاعات و امنیت کشور دارای وظایف زیر است :[نیازمند منبع]

الف) : تحصیل و جمع آوری اطلاعات لازم برای حفظ امنیت کشور [نیازمند منبع] ب) : تعقیب اعمالی که متضمن قسمتی از اقسام جاسوسی است ، عملیات عناصری که بر ضد استقلال و تمامیت کشور و به نفع اجنبی اقدام کنند .[نیازمند منبع]

ج) : جلوگیری از فعالیت جمعیت هایی که تشکیل و اداره کردن آن غیر قانونی اعلام شده و یا شود ، و همچنین ممانعت از تشکیل جمعیت هایی که مرام و روحیه ی آنها مخالف قانون اساسی است .[نیازمند منبع]

د) : جلوگیری از توطئه و اسباب چینی علیه امنیت کشور

ه) : بازرسی و کشف و تحقیقات نسبت به بزه های زیر :[نیازمند منبع]

۱- بزه های منظور در قانون مجازات مقدمین بر علیه استقلال امنیت مملکت مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰

۲- جنحه و جنایاتی که در فصل اول باب دوم قانون کیفر عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ پیش بینی شده‌است .

ماده ۳ : ماموران سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیث طرز تعقیب بزه های مذکور در این قانون و انجام وظایف در زمره ی ضابطین نظامی خواهند بود و تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به کلیه ی بزه‌های مذکور در فوق صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد بود . [نیازمند منبع] تبصره ۱ : انجام وظایف و تکالیف سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیثی که ضابطین نظامی محسوب اند به هیچ وجه مانع انجام وظایف و تکلیفی که به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش بر عهده ی ضابطین نظامی است نخواهد بود و همچنین مواد این قانون مانع اجرای قوانین و احکام و آین نامه‌ها و مقرراتی که مربوطه به تکالیف نظامی و ژاندارمری و شهربانی نسبت به انجام وظایف و خدمات محوله‌است نمی باشد .[نیازمند منبع]

تبصره ۲ : رسیدگی به بزه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه دائمی نظامی شناخته و متهمین به ارتکاب بزه های مذبور که قبل از تصویب این قانون در مراجع صالح دیگر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند هرگاه بر علیه متهمین کیفر خواست صادر نگردیده و پرونده های متشکله به دادستانی های ارتش جهت تعقیب و رسیدگی فرستاده می شود و نسبت به پرونده هایی که کیفر خواست صادر شده و در دادگاه های مربوطه رسیدگی خواهد شد.[نیازمند منبع]

ماد ۴ : کارمندان سازمان اطلاعات و امنیت کشور هر گاه متهم به ارتکاب بزه شوند که راجع به خدمت بوده یا ملازمه با خدمات آنها داشته باشد از حکم نظامیان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعایت مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۳۸ دادگاه های نظامی خواهند بود . [نیازمند منبع]

ماده ۵ : اساسنامه سازمان و ایین نامه های داخلی و استخدامی و مالی مربوطه به این قانون تصویب هیات دولت قابل اجراست .

‹مصوب ۱۳۳۷ شمسی ›[نیازمند منبع]

ماده ی ۱ : در مورد بزه های مصرح در قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۳۵ هر گاه متهم نظامی یا کارمند مسلح شانشاهی باشد وظیفه ی ضابطین به عهده ی اشخاص مندرج در ماده ی ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماموران سازمان ضد اطلاعات خواهد بود

ماده ی ۲ : ماموران سازمان ضد اطلاعات در زمره ی ضابطین نظامی محسوب می شوند .[نیازمند منبع]