آیین‌نامه بخشودگی بدهی‌های شهرداری‌ها به سازمان برنامه و بودجه موضوع ماده ۴ قانون برنامه عمرانی پنج ساله پنجم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه بخشودگی بدهی‌های شهرداری‌ها به سازمان برنامه و بودجه موضوع ماده ۴ قانون برنامه عمرانی پنج ساله پنجم - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و ۴ تیر ۱۳۵۴ مجلس سنا - کمیسیون امور اقتصادی و دارایی دو مجلس


ماده ۱ - هر یک از شهرداریها که در اثر اجرای طرحهای عمرانی در برنامه‌های گذشته به سازمان برنامه و بودجه بدهی دارند می‌توانند ظرف مدت‌سه ماه از تاریخ ابلاغ بدهی توسط سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از بخشودگی موضوع ماده چهار قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم مصوب‌پنجم اسفند ماه ۱۳۵۱ درخواست خود را به سازمان مزبور تسلیم نمایند.

ماده ۲ - شهرداری بدهکار باید طبق دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه و حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ مذکور در ماده یک صورتحساب‌بدهیهای تسویه نشده خود را به تفکیک هر دوره برنامه و هر طرح و شامل اصل بدهی و مبالغ پرداختی و تتمه هر یک از اقلام بدهی با تصدیق صحت‌و جامعیت صورتحساب به سازمان برنامه و بودجه تسلیم نماید و همچنین ظرف مدت مذکور سایر شرایط بخشودگی مذکور در این آیین‌نامه را انجام‌دهد.

تبصره - هر گونه بخشودگی منحصراً شامل بدهیهایی خواهد بود که در صورت حساب ذکر شده‌است.

ماده ۳ - کلیه بدهی شهرداریها پس از وضع بهای تمام شده تأسیسات پذیرایی اعم از مهمانسرا - متل و غیره که تمام یا قسمتی از هزینه احداث آن‌از محل اعتبارات عمرانی تأمین شده و شهرداری مربوط تأسیسات مزبور (‌شامل عرصه و اعیان) را به شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی ایران تحویل‌نموده‌است قابل بخشودگی است.

شهرداریها مکلفند تأسیسات مذکور را به قیمت تمام شده یا به ترتیب مرضی‌الطرفین و به طور قطع به دستگاه تحویل‌گیرنده منتقل سازند. بهای‌تأسیسات واگذاری به عنوان افزایش سرمایه و سهام دولت در حساب مؤسسه تحویل‌گیرنده منظور و از بدهی شهرداری مربوط کسر خواهد شد.

تبصره ۱ - هر گاه بهای تأسیسات واگذاری بیش از بدهی شهرداری باشد مابه‌التفاوت به ترتیبی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌گرددتوسط دستگاه تحویل‌گیرنده در وجه شهرداری پرداخت یا واریز خواهد شد.

تبصره ۲ - کلیه بدهی شهرداریها پس از وضع بهای تمام شده آن قسمت از تأسیسات و تجهیزات کشتارگاهها و سردخانه‌ها که تمام یا قسمتی ازهزینه ایجاد آنها از محل اعتبارات عمرانی تأمین شده‌است و شهرداری مربوط آن را به سازمان گوشت کشور تحویل داده و یا به موجب تبصره ۶ ماده ۵‌قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به شهرداری ذیربط تحویل خواهد داد قابل بخشودگی است.

بهای تأسیسات واگذاری به عنوان افزایش سرمایه و سهام دولت به حساب سازمان گوشت کشور منظور و از بدهی شهرداری مربوط کسر خواهد شد.

ماده ۴ - سازمان برنامه و بودجه پس از انجام شرایط مذکور نسبت به بررسی درخواست و اعلام بخشودگی بقیه بدهی شهرداری اعم از اصل و بهره‌و خسارت تأخیر و سایر هزینه‌های متعلق و واریز حسابهای مربوط و صدور مفاصاحساب اقدام خواهد کرد.

ماده ۵ - شهرداریهایی که در مهلت مقرر درخواست بخشودگی ننمایند یا به شرایط مندرج در این آیین‌نامه عمل نکنند و یا صورت حساب آنان قابل‌قبول سازمان برنامه و بودجه نباشد مکلفند آن قسمت از بدهی خود اعم از اصل و بهره خسارت تأخیر و سایر هزینه‌های متعلق را به تشخیص سازمان‌برنامه و بودجه رأس موعدهای مقرر به خزانه واریز کنند.

ماده ۶ - سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورتی که شهرداری بدهکار به شرایط مقرر در این آیین‌نامه عمل نکند مراتب را به وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلام کند تا آن وزارت بدهی شهرداری را از وجوه مربوط به شهرداری برداشت و به درآمد عمومی منظور نماید.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره به استناد ماده ۴ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم پس از تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارایی‌مجلس شورای ملی در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴٫۲.۱۷ در جلسه روز چهارشنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب‌کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی