قانون تشکیل احزاب

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو

متن عنوان[ویرایش]

این نوشته نیازمند ویکی سازی و ویرایش میباشد

کلیات[ویرایش]

ماده ۱[ویرایش]

 نام حزب :جمعیت جوانان البرز

ماده ۲[ویرایش]

 اهداف اصلی و فرعی حزب :

ﻣﺎﺩﻩ ۳[ویرایش]

ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ماده ۴[ویرایش]

حزب و اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

ماده ۵[ویرایش]

گستره فعالیت : حزب در داخل یاخارج کشور ویا در هردو فعالیت خواهد داشت ، و دفتر مرکزی آن در ...... است.

تبصره : ایجاد دفاتر در داخل و خارج کشور منوط به کسب اجازه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب در هر مورد می‌باشد ، دفاتر خارج از کشور پس از کسب مجوز از کمیسیون در محدوده قوانین و مقررات و دستورالعملهای دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به فعالیت خواهند بود.

ماده ۶[ویرایش]

تاریخ تأسیس حزب 


=== ارکان تشکیلات === 

ماده ۷[ویرایش]

حداقل ارکان تشکیلات حزب عبارتست از: ۱. هیأت مؤسس ۲. شورای مرکزی ۳. دبیرکل ۴. مجمع عمومی ۵. شاخه ۶. شعبه ۷. حوزه ۸. عضو


===

هیأت مؤسس === :

ماده ۱۰[ویرایش]

وظایف و اختیارات هیأت مؤسس عبارتند از: ۱. تهیه و تصویب اساسنامه و مرامنامه و اقدام برای ثبت آن. ۲. تعیین خط مشی کلی جمعیت. ۳. اقدام جهت تشکیل اولین مجمع عمومی. ۴. نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و روند فعالیتها. ۵. تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای مرکزی. ۶. تصمیم گیری در مورد استعفا یا سلب عضویت اعضای شورای مرکزی مطابق یا قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ۷. تأیید اصلاحیه اساسنامه و مرامنامه و اقدام برای طی مراحل قانونی. ۸. تفسیر اساسنامه و مرامنامه. ۹. تصمیم گیری درباره همکاری جبهه یی با سایر تشکلهای همسو. ۱۰. پیشنهاد انحلال یا تعطیلی موقت.

ماده ۱۱[ویرایش]

هیأت مؤسس تا تشکیل مجمع عمومی و تعیین شورای مرکزی عهده دار کلیه مسئولیتهای جمعیت است.

ماده ۱۲[ویرایش]

در صورت فوت یا استعفا یا سلب عضویت هر یک از اعضای هیأت مؤسس عضو جدید با پیشنهاد رئیس هیأت مؤسس و رأی ۳/۲ اعضای هیأت انتخای می‌شود.

تبصره : قبول استعفا یا احراز سلب عضویت با رأی عضویت اکثریت اعضای هیأت مؤسس ممکن خواهد بود.

=== مجمع عمومی === :

ماده ۱۳[ویرایش]

مجمع عمومی از اجتماع کلیه اعضای جمعیت یا نمایندگان منتخب حوزه‌ها به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴[ویرایش]

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفاتی که به صورت آیین نامه یی جدا تنظیم و به تصویب مجمع می‌رسد سالی یکبار تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضای پیوسته لازم است ولی چنانچه در اولین جلسه حد نصاب لازم کسب نگردید ، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعدادی رسمیت خواهد یافت ، به هر صورت برای تصویب هر موضوعی رأی موافق اکثریت رسمی لازم است. ۱- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشدک ۱-۱- انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرس. ۱-۲- استماع و رسیدگی به گزارش مرکزی. ۱-۳- تعیین خط مشی کلی جمعیت. ۱-۴- بررسی و تصویب پیشنهادات شورای مرکزی. ۱-۵- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه. ۱-۶- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه هی «جمعیت». ۱-۷- اتخاذ تصمیم در مورد تماس با سایر گروههای سیاسی و انجام ائتلافهای انتخاباتی.

ماده ۱۵[ویرایش]

مجمع عمومی فوق العاده طی تشریفات موضوع ماده چهارده ، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل میشود. ۱. درخواست شورای مرکزی یا بازرس. ۲. درخواست یک سوم اعضای اصلی «جمعیت». تبصره ۱: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا دوقبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء میرسد. تبصره ۲: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت ، همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت. تبصره ۳: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل ۳/۲ آرا موافق حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶[ویرایش]

وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می‌باشد: ۱. تصویب و تغییرات در مفاد اساسنامه ۲. عزل شورای مرکزی ۳. بررسی و انحلال حزب تبصره ۱: هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و جمعیتها رسمیت می‌یابد. تبصره ۲: عزل شورای مرکزی باید با اطلاع و موافقت وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

ماده ۱۷[ویرایش]

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه یی مرکب از یک رئیس وحداقل یک منشی وحداقل دو ناظر اداره می‌شود. تبصره : اعضای هیات رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.

=== شورای مرکزی === :

ماده ۱۸[ویرایش]

تعداد اعضای شورای مرکزی ... نفرند که ... نفر اعضای هیأت مؤسس عضو ثابت و ... نفر دیگر از بین اعضاء توسط مجمع عمومی عادی با اکثریت آرا برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۹[ویرایش]

وظایف شورای مرکزی عبارتند از: ۱. انتخاب دبیرکل از بین مؤسسین عضو شورای مرکزی به مدت دو سال. ۲. تصمیم در مورد تشکیل شعب حزب در شهرستانها و پیشنهاد به کمیسیون ماده ۱۰ جهت تصویب. ۳. تهیه و تصویب آیین نامه‌های داخلی. ۴. تصویب ساختار تشکیلاتی حزب و سازمان شهرستانها که از سوی دبیرکل پیشنهاد شده‌است. ۵. برنامه ریزی و تعیین خط مشی‌ها و سیاستهای اجرایی در چارچوب اساسنامه و مقررات قانونی. ۶. تصویب شرح وظایف و اختیارات واحدهای اجرایی شورا. ۷. تصویب برنامه و بودجه سالانه. ۸. تشکیل مجمع عمومی. ۹. تشکیل جلسات شورای مرکزی به صورت ماهانه و جلسات فوق العاده به پیشنهاد دبیرکل. ۱۰. تلاش برای ارتقای بینش دینی ، سیاسی و علمی اعضاء. ۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد تماس با سایر گروههای سیاسی و انجام ائتلافهای انتخاباتی. ۱۲. تحلیل مسایل اجتماعی.


=== دبیرکل === :

ماده ۲۰[ویرایش]

وظایف و اختیارات دبیرکل عبارتند از: ۱. تعیین دستور جلسه و اداره جلسات شورای مرکزی. ۲. اعلام مواضع حزب. ۳. اجرای مصوبات شورای مرکزی. ۴. صدور دستورالعملهای اجرایی. ۵. عزل و نصب مسئولین واحدها و معاونین پس از مشاوره با شورای مرکزی. ۶. ایجاد هماهنگی بین واحدها. ۷. عزل و نصب مسئولین حزب شهرستانها مطابق آیین نامه. ۸. ارائه گزارش به شورای مرکزی. ۹. پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف جهت تصویب به شورای مرکزی.


=== شعب و شاخه‌ها === 

ماده ۲۱ : شعبه[ویرایش]

  واحد تشکیلاتی حزب  است که متناسب با تقسیمات جغرافیایی کشور از تجمع چند حوزه تشکیل می‌شود.

ماده ۲۲ : شاخه[ویرایش]

واحد تشکیلاتی حزب است که متناسب با اقشار اجتماعی یا اصناف جامعه از تجمع چند حوزه تشکیل می‌شود. تبصره : ترتیب تشکیل ارکان مذکور و انتخاب مسئولان آنها را آیین نامه مشخص می‌کند.

ماده ۲۳ : وظایف و اختیارات مسئولان شعب و شاخه‌ها[ویرایش]

وظایف و اختیارات مسئولان شعب و شاخه‌ها عبارتند از: ۱. ایجاد هماهنگی بین حوزه‌ها. ۲. دریافت سیاستها و مواضع از تشکیلات مرکزی. ۳. نظارت بر فعالیت حوزه‌ها. ۴. تلاش در جهت تحقق اهداف حزب. ۵. تبادل اطلاعات و اخبار بین حوزه‌ها و تشکیلات مرکزی. ۶. تحلیل مسایل سیاسی ، اجتماعی. ۷. تلاش برای ارتقای بینش دینی ، سیاسی و علمی حوزه‌ها. ۸. انجام سایر وظایف محوله .


=== حوزه === :

ماده ۲۴ : حوزه[ویرایش]

حوزه ، کوچکترین واحد تشکیلاتی جمعیت در یک محدوده جغرافیایی ، صنفی یا اجتماعی است که حداقل از ۵ عضو حزب تشکیل می‌شود.

ماده ۲۵ : وظایف حوزه[ویرایش]

وظایف حوزه عبارتند از: ۱. تلاش در جهت تحقق اهداف حزب. ۲. مبادله اخبار و اطلاعات. ۳. تحلیل مسایل سیاسی و اجتماعی. ۴. تلاش برای ارتقای بینش دینی ، سیاسی و علمی اعضاء. ۵. انجام سایر وظایف محوله.

ماده ۲۶ : نخستین جلسه حوزه[ویرایش]

در نخستین جلسه حوزه ، اعضاء ، یک نفر را به عنوان مسئول و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کنند.

تبصره : احکام مسئولین حوزه‌ها از سوی رده‌های بالاتر صادر خواهد شد.


=== عضو === 

ماده ۲۷ : عضو[ویرایش]

عضو , فردی است که معتقد به مرامنامه و اساسنامه و مواضع و خط مشی حزب باشد و در عمل پایبندی خود را ثابت کند. ماده ۲۸-شرایط عضویت عبارتند از: ۱. التزام اعتقادی و عملی به اسلام. ۲. التزام عملی به ولایت فقیه. ۳. اعتقاد به قانون اساسی. ۴. برخورداری از حسن شهرت. ۵. عدم عضویت در سایر گروههای سیاسی. تبصره : نحوه پذیرش اعضاء مطابق آیین نامه‌هایی است که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.


=== امور مالی === 

ماده ۲۹ : هزینه فعالیتهای حزب[ویرایش]

هزینه فعالیتهای حزب از طریق حق عضویت اعضاء ، کمکهای مردمی و سایر درآمدهای مشروع و قانونی تأمین خواهد شد.

ماده ۳۰ : ملاقاتهای رسمی و اسناد و اوراق بهادار حزب[ویرایش]

کلیه ملاقاتهای رسمی و اسناد و اوراق بهادار حزب با امضای دبیرکل و مهر حزب معتبر خواهد بود.

ماده ۳۱ :ثبت درآمدها و هزینه‌های حزب در دفاتر حسابداری[ویرایش]

کلیه درآمدها و هزینه‌های حزب در دفاتر حسابداری ثبت و شرح آن در پایان سال به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیتها ارائه می‌شود.

ماده ۳۲ : انحلال حزب[ویرایش]

در صورت انحلال حزب کلیه اموال منقول و غیر منقول آن پس از تسویه در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۳ : جلسه کمیسیون ماده ۱۰[ویرایش]

این اساسنامه در جلسه مورخ ... کمیسیون ماده ۱۰ به تصویب این اساسنامه در ... ماده و ... تبصره در تاریخ ... به تصویب هیأت مؤسس حزب میرسد متن رنگی